Iran Newspaper

شهریار شاعر فراسرزمینی است

-

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با بیان اینکه زبان فارسی گنجینه و دفینهای برای معارف و علوم ایرانی اســالمی و انسانی اســت، گفت: «استاد شهریار شاعر دو زبانهای بود که هر شاعری به مانند وی نمیتواند این گونه و بدون لکنت شعر بسراید و ایــن شــاعر بخوبی با هــر دو بال زبانهای فارســی و آذری به طــور متوازن و بدون لکنت پرواز کرده است.» ســیدعباس صالحی صبح دیروز در آیین نکوداشــت روز شــعر و ادب فارسی و بزرگداشــت مقام اســتاد شــهریار که در مرکز همایشهای برج میالد تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: «استاد شهریار یک اتفاق معاصر است. وی یک شخص نیست بلکه یک نماد و نقطه عطف برای شعر فارسی است. شــاعر دو زبانــهای اســت که با هــر دو بال زبانهــای فارســی و آذری و به طور متوازن پرواز کرده است. کار سختی است که انسان در دو زبان بتواند بهصورت متوازن، متعالی و قابل توجه شعر بسراید.» او با اشــاره به اولین اثر منتشــر شــده استاد شــهریار گفت: «اولین اثر استاد در ســال 1310 با مقدمه ســه اســتاد ادبیات معاصر ملک الشــعرای بهار، سعید نفیســی و پژمان بختیاری در ســن 25 ســالگی منتشر شــد و این شاعر تا زمان وفات بر قله ماند. اینکه در مدت طوالنی شاعری بتواند بدرخشد نقش کمی نیســت و استاد شــهریار این نقش را داشــت.» صالحی افزود: «شهریار شاعر فراسرزمینی است. ما شاعران مختلفی داشته و داریم که محدود به مرزهای جغرافیایی کشــورمان هســتند اما شعر اســتاد پا فراتر از مرزهای جغرافیایی کشــور نهاده و مانند عطر خوش این مرزها را درنوردیده و توانســته نام ایران را سربلند کند.» وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ادامه افزود: «عشق اســتاد شهریار به وطن و ایران و ایرانی نیز قابل توجه اســت و توانســته با شــعر خود ترکیب هویت و قومیــت ملی را بخوبی عرضه کند و ترکیبســاز­ی در شــعر وی فــراوان دیده میشــود.» او گفت: «وجه دیگر اســتاد شهریار این اســت که یک شاعر آیینی اســت. وی در فضای شاعرانگی و زندگی روزمره خود از محبت اهل بیت(ع) سرشــار و شــایان اســت. صدها شــعر و خاطرات او نمایهای از این امر است و شعر بلند «علی ای همای رحمت» وی نمونهای از این سخن است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: «شهریار شاعر انقالب اسالمی است. وی در ایام انقالب اســالمی و دفاع مقدس همه منیتهای روشنفکرانه خود را کنــار گذاشــته و مثــل یک بســیجی مخلص با شــعر خــود به دفــاع از ایران و ایرانــی برخاســت.» صالحی گفــت: «باید از مواریث تاریخی و انســانی خود بیــش از پیــش صیانت کنیم و دبیرخانه بزرگداشــت اســتاد شــهریار از امروز مقدمه برگزاری این آیین در سال آینده را بهصورت جدی با هدف باورافزایی دنبال کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادارات کل استانهای آن نیز در خدمت این رویداد ادبی هستند.» وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشــاره به قدمت زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: «هرچقــدر زبــان کهنتر میشــود در تار و پود هویت نقش بیشــتری پیدا میکند. زبان فارسی چون یک زبان کهن است در تار و پود هویت ایرانی نقش بسیار مؤثر و اساسی دارد. هر مقدار زبان قدمت پیدا میکند نقش در تار و پود قومیت قویتر میشود.» صالحی افزود: «ما ایرانیها همواره در معرض چهارراه حوادث و هجومهای مختلــف بودهایــم. آنچه هویت ایرانــی را در برابر این تهاجمــات حفظ کرده زبــان و ادبیات فارســی اســت. زبان فارســی گنجینه و دفینهای بــرای معارف و علوم ایرانی اســالمی و انســانی بوده و هســت و بخش وســیعی از حکمت، فلســفه، اخالق، عرفان ...و جز با زبان فارسی گشوده نمیشود.» عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: «شــعر فارســی مانند یک باغ ایرانی است؛ گرچه تکثر دارد اما همگرا و همگون اســت و هم در قالبها و هم در مضامین به کمک یکدیگــر میآیند. صالحی تأکید کرد: «شــعر فارســی که رهــاورد بیش از هزار ســال تکاپو و خالقیت فارسی زبانان و ایرانیان بوده و گنجینه قابل توجهی در اختیار ما گذاشــته، ملک مشــاع همه فارســی دانان و ایرانیان است. بنابراین زبان فارســی به طور عام و شــعر بهعنوان قله زبان فارســی ملک مشاع همه ایرانیان است.»

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran