Iran Newspaper

سطرهایسپید

- سایر محمدی خبرنگار

«گذر از آتش» دفتری از سرودههای دکتر حســین عسکری اســت که شامل اشــعاری در قالــب اوزان عروضــی و شــعر نو و شعر ســپید اســت. عسکری در اشــعار کالســیک رویکــردی عارفانه - عاشــقانه دارد؛ بــا همــان مؤلفههای زیباییشــن­اختی که در اشــعار شــاعران بزرگ قــرون گذشــته وجود داشــته و از واژگانی بهره میبرد که در زندگی امروز کاربرد چندانی ندارد. مثل خرقه، خم، شــمع، ...و شــاعر این دفتر در اســتفاده از اوزان عروضــی نیــز چندان به قافیه و وزن پایبند نیســت. گویا فقــط ردیف را کافــی میداند. ســرودههای ســپید این شــاعر نیــز بیبهــره از موســیقی کالم و فرم است. سرودن شعر سپید به تعبیر منتقدان راه رفتن روی لبه تیغ اســت و دکتر عســکری در برخی از ســرودههای ســپیدش بــه ســمت نثــر میغلتــد. از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran