Iran Newspaper

رفع چالش صدور مجوز برای پهپادها از سوی معاونت علمی

-

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری غیرقابل شناســایی بودن پهپادهــا را از چالشهای این حوزه نام برد و گفت: ما به منظور استفاده وسیع از پهپادها از چهار سال گذشته کارگروهی درمعاونتعل­میتشکیلداد­یمکهدرآنچا­لشصدورمجوز­هاازطریقار­گانهای نظامی رفع شده است. به گزارش ایســنا، ســورنا ســتاری با بیان اینکه حوزه پهپادها جزو حوزههایی اســت کــه مــا در آن مزیتهــای جدی داریــم، اظهار کــرد: چرا کــه بســیاری از بخشها و شرکتها محصوالتی با مزیت رقابتی تولید کردهاند و حتی در برخی موارد بهتر از محصوالت عرضه شــده در دنیا اســت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه توانستند فرهنگ استفاده وســیع از پهپادها را نهادینه کنند، خاطرنشــان کرد: به گونهای که به جرأت میتوان گفت ۶۹درصد از شــرکتهای حاضر در این رویداد شرکتهای خصوصی هستند که موفق شــدند محصوالت خود را بویژه در بخشهای طراحی بومیســازی کنند. ستاریهمچنی­نبااشارهبه­چالششرکتها­یدانشبنیان­فعالدرزمین­هطراحیو ساخت پهپادها گفت: صدور مجوز برای این شرکتها در سه سال گذشته بهصورت جدی مطرح بود، ولی با راهاندازی کارگروهی در معاونت علمی این چالش مرتفع شده و امروزه به طور وسیع با صدور مجوزها، از پهپادها استفاده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran