Iran Newspaper

واکنش وزیر ارتباطات به تغییرات در اپراتور سوم

-

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات در حاشــیه نشســت روز گذشــته هیــأت دولت، پیرامونتغی­یراتاخیراپ­راتورسومتو­ضیحاتیارائ­هداد. بــه گزارش«ایــران»، محمدجــواد آذری جهرمی در جمع خبرنــگارا­ن گفت: امروز با آقای شــریعتمدا­ری صحبت کردم، از مصوبه کمیســیون تنظیم مطلع نبودند، ایشــان مصوبه را الزماالجرا دانســتند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشــتهاند، بنا شــد که اوالً تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیرمجموعه با اطالع از مصوبه کمیسیون این انتصابها را انجام دادهاند، برخورد کنند. در مرحله بعد قرار شد شستا ظرف همین یکی دو روز گزینههای پیشنهادی را برای بررسی صالحیت فنی به سازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات رادیویی(رگوالتــور­ی) ارائه کند و من هــم از رگوالتوری خواستهام سریعاًاعالم نظر کند. براساس مصوبه هیأتمدیره اپراتور سوم(رایتل)، مینامهرنوش­عضوسابقهیأ­تمدیرهرایت­لچندروزپیش­فعالیتخودر­ابهعنوان مدیرعامل این اپراتور آغاز کرد اما این تغییر مدیریت با حاشیههای بسیاری همراه شد و مورد تأیید قرار نگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran