Iran Newspaper

حراج اطالعات شخصی در فضای مجازی ممنوع

- سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ

ایــن روزها با توجه به افزایش اســتفاده از فضای مجازی و بهرهگیری از امکانات این فضا برای انجام امور شــخصی، برخی از شــهروندان برای تسریع در انجــام امور خود از جمله خرید و فــروش و برقراری ارتباط با دیگران از امکانات فضای مجازی استفاده میکنند. با وجود این باید پذیرفت هنوز هم فضای مجازی برای انجام همه امور شخصی ما امن نبوده و کارهای زیادی هستند که همچنان باید محتاطانه و بــا اســتفاده از امکانــات فضــای حقیقی بــه انجام رساند. از جمله این امور که برای برخی از شهروندان به مالباختگی منجر شــده اســت بحــث درج آگهی پیــدا کردن هــم خانه در ســایتهای واســطه خرید و فــروش میباشــد. بــا درج ایــن آگهــی در فضــای مجــازی جزئیــات زندگی شــخصی از جمله زندگی مجردی، جنســیت، شغل، محل سکونت و بسیاری اطالعــات شــخصی بــا ارزش دیگــر را داوطلبانه در اختیــار مجرمــان و افــراد ناشــناس قــرار میدهید و فرصتی طالیی برای آنان فراهم میآورید تا با توجه به شــرایط زندگی شــما با نقشه و شــگرد مناسب به ســراغتان آمــده و از لحاظ مالــی و حیثیتی ضربات سنگینی به شما وارد کنند.

شــاید فضای مجازی محل مناســبی برای فروش یک وســیله دســت دوم یا خرید وسایل مورد نیاز شما باشــد و حتی آگهی اجاره یا خریــد و فروش ملک هم چندان دردسرســاز نباشــد اما بــرای امــری مانند پیدا کردنهمخانه­شماخواستهی­اناخواستهه­مهاطالعات خصوصی خــود را به حراج میگذارید. در حال حاضر برخی شــهروندان بیتوجه به مسائل شرعی و قانونی بدون توجه به جنسیت، هر فردی را به زندگی زیر یک سقف دعوت میکنند. همین امر باعث شده این روزها شــاهد سوءاســتفا­ده از آگهیهــای هم خانگی توســط مجرمان باشــیم. مردانی که به راحتی با مشاهده یک زن در خانه خود را به روی افراد ناشــناس میگشــایند غافــل از اینکــه وی ممکن اســت همدســت و عضوی از یک باند ســارق باشــد و در نهایت با به سرقت رفتن اموالشــان با شرمندگی از شرایط پیش آمده نسبت به شکایت از متهمان اقدام میکنند.

بــه خاطــر داشــته باشــید وقتــی شــما دســت به اقدامــی خــالف عــرف جامعــه و اعتقادات و بســتر فرهنگــی کــه در آن به ســر میبریــد میزنیــد نباید انتظار داشته باشید با بخش سالمی از اجتماع رو به رو شوید. ما با رفتار خارج از شرع وعرف یعنی همان دعــوت از افرادی از جنس مخالف برای هم خانگی خواســته یا ناخواســته خود را در مواجهه با الیههای پنهان و بزهکار جامعه یعنی همان دنیای مجرمان و کالهبردارا­ن و سوءاســتفا­ده گــران قرار می دهیم و بــه راحتی توســط ایــن افراد شناســایی شــده و مورد ســرقت، آزار و اذیت یا اخــاذی قرار میگیریم. حتی اگــر در گام نخســت مورد هیچگونه سوءاســتفا­دهای قرار نگیرید باید به سالمت اخالقی و فکری خانمی کــه میپذیرد بدون آشــنایی قبلی و فقط بر اســاس یک آگهی در فضای مجازی با شــما زیر یک ســقف قــرار بگیرد شــک کنید و منتظر باشــید تا دیــر یا زود انــواع صدمــات مالــی و حیثیتــی را به زندگی شــما وارد کند. اگر بهدلیل تنهایی یا مشکالت مالی ناچار بــه قبول همخانه هســتید بــرای محافظــت از خود حتماً از دوســتان و آشــنایان نزدیک و مــورد اعتماد خــود دعــوت کنیــد یــا در خوابگاههــ­ای دارای مجوز اسکان پیدا کنید. نگاهی گذرا به پروندههای متشکله در پلیــس آگاهــی در خصــوص انــواع ســرقتها، کالهبرداری­ها و اخاذیهای صورت گرفته با استفاده از روابط بیمهار و خارج از چارچوب زن و مرد نشان میدهــد پایبنــدی بــه باورهــای مذهبــی و آنچه در جامعــه اســالمی ایرانی مــا در خصــوص روابط زن و مرد بهعنوان عرف پذیرفته شــده اســت از شما در برابر بسیاری از آسیبها محافظت خواهد کرد.

در پایان با توجه به افزایش جرایم و آسیبهایی که بســتر آنها فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میباشد به شهروندان توصیه میشود: با هوشیاری و احتیــاط بــا جنبههــای مختلــف دنیــای مجــازی برخــورد کــرده و به ســادگی به آنچــه در این فضا به آنان عرضه میکند اعتماد نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran