Iran Newspaper

«بی بی» در احتضار

بنیامین نتانیاهو که دیگر بار نیازمند ائتالف ها شده است، سفر خود به نیویورک را لغو کرد

-

بنفشــه غالمــی/ کارل مارکس زمانــی گفته بود: «تاریخ دوبار تکرار میشــود؛ بــار اول به صورت تراژیــک، و بار دوم به گونهای کمیک». بنیامین نتانیاهو دیروز همچــون انتخابات پارلمانی ماه آوریــل کــه به طــرزی تراژیــک از کســب اکثریت پارلمانــی بازمانده بــود، به گونــهای کمیک، نه تنها موفق به کســب اکثریت نشــد که بخشــی از کرســیهای خــود را هــم از دســت داد. او اکنون بــرای بار دوم در 5 ماه اخیر باید دوره بیفتد و از احزاب اسرائیلی بخواهد وارد ائتاف با او شوند تا شاید بتواند کرسی خود را حفظ کند. این دوره افتــادن آنقــدر برای او حیاتی اســت که دیشــب ســفر خود به نیویــورک برای شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد.

«بیبــی» یــک مــاه تمــام آبــروی سیاســی و حرفــهای خــود را در طبق گذاشــت، به روســیه و امریــکا و اینجا و آنجا ســفر کرد، ســعی کرد خود را در قامــت رهبــران بــزرگ جهان نشــان دهد و بیلبوردهــ­ای خیابانی را پر کرد از تصاویر خود که با «دونالد» در حال دســت دادن هســتند، دست بــه حمــات کور بــه ســوریه و عــراق زد، در لبنان پهپادپرانـ­ـی کرد، طرح الحاق دره اردن و شــمال بحرالمیــت بــه ســرزمینها­ی اشــغالی را - کــه رقیبــش، «بنی» میگوید از آن اوســت - دزدید و به نام خود ثبت کرد و حتی متوسل به دروغهای انتخاباتی شــد تا در نهایت بتوانــد با جلب آرای انتخاباتی، آرای بیشــتری برای حزب خود لیکود بخرد و تعداد کرســیهای آن را افزایش دهد. اما همه تاشهایش بیهوده ماند. آماری که تا عصر دیــروز رســانههای رژیــم صهیونیســت­ی همچون «هاآرتص» از نتایج دومین انتخابات پارلمانی 5 ماه اخیر در سرزمینهای اشغالی منتشر کردند، نشان میداد نتانیاهو با وجود همه تاشهایش، نــه تنها موفق نشــده شــمار کرســیهای خــود را افزایش بدهد که بخشــی از آنچه را هم داشت از دست داده است. حزب «لیکود»، حزب نتانیاهو که در انتخابات آوریل توانســته بود 38 کرســی از ۰۲1 کرســی پارلمان رژیم صهیونیســت­ی موســوم بــه «کنســت» را از آن خود کنــد، در انتخابات روز سهشــنبه بــر حســب شــمارش ۰9 درصــد آرای انتخاباتی 31 کرســی به دســت آورد. 7 کرسیای کــه 6 تای آنها کافی بــود تا دیــروز بتواند پیروزی خــود را بــا تکیه بــر متحدانش اعام کنــد. زیرا با توجه به ائتافهــای معمولی که حزب نتانیاهو در ۰1 سال گذشته داشته است، او به طور خودکار 55 کرســی را در دســت دارد. ایــن 55 کرســی متشــکل اســت از 31 کرســی «لیکود»، 9 کرســی «شــاس»، 8 کرســی «اتحــاد یهودیــت توراتــی» (اولتــرا ارتدوکسهــ­ا) و 7 کرســی اتحــاد احــزاب راست موسوم به «یمینا».

بــه گــزارش روزنامــه «جروزالــم پســت»، نتانیاهــو بعــد از اعــام نتیجــه اولیــه انتخابات در جمــع حامیــان خــود بــه ائتافهــا اشــاره کــرد و گفــت: «شــرکای کنونــی لیکــود همچنان خواهــان ادامــه ائتــاف بــا آن هســتند.» وی همچون چند هفته گذشــته ســعی کــرد با تأکید بر امنیت سرزمینهای اشــغالی توجه رسانهها را به ســمت خــود جلب کند، با اشــاره مبهم به ایــران گفــت: «یک چیز واضح اســت: اســرائیل چالشهــا و فرصتهــای بــزرگ امنیتــی و دیپلماتیــ­ک را پیــش روی خــود دارد و در ایــن مســیر باید مطمئن باشیم دســتاورده­ایی را که تاکنون داشتهایم حفظ کنیم.»

رقیب حزب «لیکود»، «آبی و سفید» متعلق به «بنی گانتز» هم که پس از انتخابات تأکید کرد که حزبش موفق به شکســت دادن نتانیاهو شده است، هرچند تا عصر دیروز و بر مبنای شمارش ۰9 درصــد آرا بــا ۲3 کرســی نســبت بــه «لیکود» پیشــتاز بود. اما در واقع شرایط مشابهی با حزب رقیب دارد و امید خود را به ائتافها بسته است. ■ آویگدور و دوراهی «بیبی» و «بنی»

در ایــن مرحله چــه «بیبی» و چــه «بنی»، چشم به «آویگدور» و حزب او یعنی «اسرائیل بیــت نــو» دوختهانــد. آویگــدور لیبرمــن در انتخابــات 5 ماه قبــل با «گانتز» ائتــاف کرد و باعث شــد، نتانیاهو از تشــکیل دولت بازماند. لیبرمــن دیــروز بعــد از اینکــه آمار اولیه نشــان داد 9 کرســی از مجموع کرســیهای پارلمان را به دســت آورده، ضمن اشاره به اینکه اسرائیل در شــرایط ویــژهای قــرار گرفتــه اســت، اعــام کرد، فقط حاضر به تشــکیل یک ائتاف است: ائتافی که بتواند دولت وحدت ملی را تشکیل دهــد. ائتــاف مــورد نظــر او شــامل ســه حزب «لیکود»، «آبی و ســفید» و «اســرائیل بیت نو» اســت. اما آیا «گانتز» حاضر خواهد بود قدرت را بــا «نتانیاهــو» شــریک شــود؟ بــا ایــن حــال نتانیاهــو کــه طعــم نخســتوزیر­ی در کامــش شــیرین اســت، بایــد امید خــود را بــه آویگدور لیبرمــن بدوزد و امیدوار باشــد او بر وعده خود درباره تشــکیل دولــت وحدت ملی، پافشــاری کنــد و او را از تکــرار مذاکره بــا احزاب کوچکتر رهایی بخشــد. اما نبایــد فراموش کرد آویگدور لیبرمــن در انتخابــات ماه آوریل نیــز اظهارات مشــابهی را مطرح کرده بود، اما در نهایت کنار «بنی گانتز» قرار گرفت.

نقــش لیبرمن و حــزب او در ایــن انتخابات آنجا مشخص میشــود که بدانیم مطابق آمار ارائه شــده، بلوک چپگرایان 56 کرسی و بلوک راســتگرای­ان 55 کرســی را بــه دســت آوردهاند و هــر کدام از ایــن دو بلوک برای دســت یافتن بــه اکثریــت پارلمانی نیــاز به 61 کرســی دارند. بنابرایــن «اســرائیل بیــت نو» با 9 کرســی خود میتواند نقشی تعیین کننده داشته باشد. ■ اعراب، پیروز واقعی انتخابات

هرچند نبرد برای کرسی نخستوزیری بین یهودیان صهیونیســت اســت، اما برنده واقعی انتخابات روز سهشنبه در سرزمینهای اشغالی فلســطین را باید اعراب دانست. لیست ائتاف اعــراب متشــکل از 4 حــزب فلســطینی، موفق شــدند شــمار کرســیهای خود را به طــور قابل توجهی افزایش دهند و به 13 کرســی برسانند. به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، دیانا بوتو، تحلیلگر فلســطینی در مصاحبهای با این شــبکه گفتهاســت: «با توجه به نگرانــی اعراب از شــرایط موجــود و بویژه طــرح معامله قرن و الحاق دره اردن که اخیراً از سوی نتانیاهو مطرح شــد، میزان مشــارکت اعراب در ایــن انتخابات باال بود. همین باعث شــد تا شــمار کرسیهای اعــراب در ایــن انتخابات افزایــش یابد. ضمن آنکه بین کســانی که به نفع اعــراب رأی دادند، شــماری از یهودیان نیز دیده شــدند.» اما عوده بشاره، دیگر تحلیلگر فلسطینی دلیل موفقیت اعراب در این انتخابات را چیز دیگری میداند. او میگویــد: «اگــر اعــراب به چنین دســتاوردی رســیدند، علت آن بــه وجود آمــدن اتحاد بین آنهــا بــود. آنها فهمیدهانــ­د تنها با اتحاد اســت که میتوانند مقابل سیاستهای نژادپرستان­ه و آپارتایدی نتانیاهو بایستند.»

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran