Iran Newspaper

تبعات انتخابات پارلمانی اسرائیل بر منطقه چه خواهد بود؟

-

عبدالرحمن فتح اللهی - در انتخابات این هفته ســرزمینها­ی اشغالی،بنیامیننتا­نیاهونخستو­زیراسرائیل­وحزبمتبوعش حــزب لیکــود و حزب آبی و ســفید بــه رهبری بنی گانتــز هر دو نیازمند ائتاف شــدند. در گفتوگویی با حســن هانیزاده، کارشــناس و پژوهشگر مســائل غرب آســیا، مســائل منطقهای پــس از راهیابی هــر یک از ایــن دو به کاخ نخستوزیری رژیم صهیونیستی را بررسی کردهایم که در ادامه از نظر میگذرانید: ■ اگر آبی و سفید با گرایشهای راست رادیکال دینی در ائتالفها موفقتر از لیکود نشــان دهد، آیا این جریان قادر بــه حل چالش ایجاد ائتالف درونی برای تشــکیل کابینه خواهد بود؟

تفاوت عمده رقبای پیروز در این انتخابات که از ائتاف آبی و ســفید با محوریت بنی گانتز که گرایشهای راست افراطی دینی دارند با دولت کنونی صهیونیستی به این مسأله باز میگردد که این جریان بواسطه اندیشههای تندروانه دینی خود و بدون در نظر گرفتن ماحظات سیاسی و دیپلماتیک عمل میکنند. بنابر این اگر این اتفاق رخ دهد و «آبی و سفید» پیروز شود، رژیم صهیونیستی به سمت نظامی گری جدیتر و شکل دهی اندیشههای میلیتاریست­ی با بن مایههای دینی خواهد رفت. این مسأله یقیناً باعث افزایش خشونتها در درون اراضی اشغالی و نیز نظامیگری بیشتر در کرانه باختری و نوار غزه پیش خواهد رفت و افزایش میزان و وسعت شهرکنشینها را در کرانــه باختــری در دســتور کار قــرار خواهــد داد. البتــه تمــام این نــکات یقیناً به قدرتمندتر شدن جریان انتفاضه نوینی در فلسطین خواهد انجامید. ■ اگر جریانهای راســت رادیکال دینی بدون در نظر گرفتن مالحظات سیاســی و دیپلماتیــ­ک عمل کنند، دیالکتیک دولت ایاالت متحده امریکا و شــخص دونالد ترامپ با این جریان چگونه خواهد بود؟

گفتمان، دیالکتیک، مناســبات و همکاریهای رژیم صهیونیســت­ی با ایاالت متحــده امریــکا بســیار راهبردیتــ­ر و اســتراتژی­کتر از آن اســت کــه بتــوان آن را در ســطح ارتبــاط یک فــرد و حزب خاص تقلیــل داد. از طرف دیگــر با توجه به وسعت و گســتردگی نفوذ جریانهای صهیونیستی در امریکا، دونالد ترامپ که خود را مهیای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری سال ۰۲۰۲ میکند و بشدت نیازمند حمایت جریانهای صهیونیستی از خود است، به ناچار با هر دولتی که در اســرائیل روی کار آیــد باید به گفتمان مشــترک برســد و اهــداف و منافع آنها را، ولو اینکه در راســتای برنامهها و طرحهای وی نباشــد، عملیاتی کند. از این رو دونالد ترامپ سعی خواهد کرد در ماههای آتی منتهی به انتخابات همه تاش خود را برای رضایت این جریان داشــته باشــد و از هیچ کوششــی بــرای افزایش امنیت پایدار صهیونیست ها دریغ نکند. ■ در این وضعیت طرح معامله قرن به کجا خواهد رسید؟

طرح معامله قرن از همان ابتدا محکوم به شکست بود. با توجه به اینکه این طرح، چــه قبــل از رونمایی، چه در هنــگام رونمایی و چه بعد از آن حتی نتوانســت رضایت نســبی حامیانش را کســب کند، عماً به یک بنبست رســید. از طرف دیگر با توجه به حجم گستردهای از مخالفتها و اعتراضات مردم فلسطین و جامعه اسامی نسبت به این طرح جارد کوشــنر، عملیاتی شــدن این طرح میســر نخواهد بود. اما اگر جریان رادیــکال دینی در اراضی اشــغالی بتواند دولت خود را تشــکیل دهد، چون هیچ گونه ارزشــی برای این دســت طرحهایی مانند معامله قرن و تعامل با فلســطینیا­ن قائل نیست، عماً میتوان گفت که تمام تاشهای کوشنر و دونالد ترامپ نابود خواهد شد.

متن کامل این گفتوگو را در «ایران آنالین» بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran