Iran Newspaper

آییننامهرت­بهبندیمعلم­انتقدیمدول­ت شده است

-

وزیر آموزش و پرورش: وزیــر آمــوزش و پرورش دربــاره رتبهبنــدی معلمان گفت: برای این منظور ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و آییننامه آن تنظیم و به دولت تقدیم شده است. به گزارش مهر، محسن حاجیمیرزای­ی در حاشیه نشست نهمین دوره مجلس دانشآموزی که در ساختمان مجلس قدیم شورای اسالمی برگزار شد، در پاسخ بــه اینکه چنــد درصد مصوبات مجلــس دانشآموزی قابلیت اجرا شــدن دارد، گفت: اطالع دقیقی در این باره ندارم، ولی ۱۱ سند در این مجلس تولید شده و آنها را دیدهام و مورد توجه هم قرار گرفته است و برخی خواستههایش­ان محقق شده اســت. حاجی میرزایی، آخرین آمار ثبت نام دانشآموزان را تا دیروز بعدازظهر ۴۱ میلیون و ۰۰۵ هزار نفر اعالم و بیان کرد: حدود ۰۰۳ هزار نفر افزایش ثبت نام نسبت به سال قبل را شاهد هستیم که از جمله علل آن رشد جمعیت و گشایش در آموزش اتباع اســت. اکنون با دسترســی به آمار موالید و...، کســانی که در ســن تحصیلند شناسایی میشوند و اگر ثبت نام نکنند با خانوادههای­شان تماس گرفته و آنهــا را دعــوت میکنند. وزیرآموزش و پــرورش درباره اجــرای طرح رتبهبندی معلمان گفت: رتبهبندی در فرآیند تصویب است و اجرای آن از اول مهر است. حاجی میرزایی درباره زمان پرداخت معوقات حقالتدریسی نیز گفت: توافقاتی کردیم و اعتباراتی تأمین شده و امیدواریم در هفتههای اول مهر بتوانیم بخشی از مطالبات را پرداخت کنیم. ■ با کمبود 100 هزار معلم مواجه هستیم وزیــر آمــوزش و پرورش با اشــاره بــه کمبود ۰۰۱ هــزار معلم خاطرنشــان کرد: با پیشبینیهای انجام شده امیدواریم در ابتدای مهر کالسی بدون دبیر نباشد. به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره وضعیت کمبود معلمان در کشور اظهار کرد: پیشبینی شده این کمبود از طریق بکارگیری معلمان حقالتدریس، آموزشیــار­ان و پیش دبســتانیه­ا و همچنین خروجیهای دانشــگاه فرهنگیان تأمین شود. امیدواریم در ابتدای مهر کالسی بدون معلم نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran