Iran Newspaper

دستگاههایم­تولیآسیبها­یاجتماعی نیازمندزبا­نمشترکیهست­ند

-

احمد مســجد جامعی، عضو شــورای اسالمی شــهر تهران با اشــاره به اینکه باید ســطح طرح مسائل در کشور را باال برد تا بتوانیم راه حلهای مختلفی را ارائه دهیم، گفت: در اجرای این مســیر نباید اتکای زیادی به دولت داشــته باشــیم افراد میآیند و میروند اما باید گروههای اجتماعی به وجود بیایند که وظیفه دولت پشتیبانیاز­آنهاباشد. وی گفت: تهران بهعنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شده است و این دستاورد مهم شــورای ســوم شهر است. این ســند بسیار مهم اســت اما دسترسی آسان کودکان به مدرســه و آموزش ارزان و دراختیاربو­دن امکانات ورزشــی و تفریحی یکی از اهداف این ســند اســت. چقدر از این اهداف بدرستی عملی شده است. شــورای اسالمی شــهر تهران ۵۱ میلیارد تومان برای تربیت کودکان به آموزش و پرورش پرداخت میکند اما بعد از مدتی متوجه شــدیم که مشکالت بچهها تربیتی نیست. فضای مدرسه برای بچهها طراحی نشده است. آبخوری و سایر قســمتها برای بزرگســاال­ن طراحی شــده اســت. دســتگاهها با هم هماهنگی ندارند درحالی که کشور نیازمند مدیریت یکپارچه است. عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه ۰۰۴ هزار کودک بیشناسنامه و هویت در کشور شناسایی شدهاند، افزود: هرکه میگوید من مشکالت اجتماعی را ۶ ماهه حل میکنم، نشان میدهد که از این موضوع هیچ سررشتهای ندارد، زیرا نمیتوان مشکالت اجتماعی را با تزریق پول حل کرد. مسجد جامعی تأکید کرد: تصور من این است که اگر خانواده، مدرسه و محله بهعنوان ســه رأس یک جامعه بتوانند حرکت اجتماعی مؤثری داشــته باشند میتوانیم با مدیریت هماهنگ کارهای بزرگی در زمینه آســیبهای اجتماعی انجام دهیم. شــرط نخســت هم این است که یک گروهی تجربههای پیشین را ارزیابی کند و سند جدیدی که الزم نیست تولید نکند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran