Iran Newspaper

بازگشت به حکمرانی خوب

-

رضــا محبوبی، مشــاور وزیر کشــور و معاون امور آســیبها و مسائلاجتما­عیسازمانام­وراجتماعی با تأکید بر ضرورت توجه به فرزندان افرادی که دارای آسیبهای اجتماعی هســتند، اظهــار داشــت: هرچنــد ایــن موضــوع بــه طور مســتقل در دســتور کار ســازمان امور اجتماعی قرار نگرفته اما بســیاری از فعالیتهــا­ی ما در راســتای همین موضوع اســت. برای مثال توانســتیم حدود ۷۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشــور شناســایی کنیم که از ســال گذشته با شیوههای مشارکتی تعلیم و تربیت آنها پیگیری و اجرایی شده است. وی با بیان اینکه فصل مشترک و ریشه آسیبهای اجتماعی در کشــور مــا مشــکل «حکمرانی خــوب» اســت، تصریح کــرد: دوای درد مشکالت جامعه کنونی ما بازگشت به حکمرانی خوب است و اگر بتوانیم مشــکالت ســاختاری کشــور را با جدیت حل کنیم میتوانیم برای اصالح حکمرانی اقدام کنیم. مشاور وزیر کشور با اشاره به بانویی که چندی پیش خودسوزی کرد گفت: صــدا و ســیما به جــای پرداختن درســت به این مســأله، موضــوع توئیت کردن نمایندگان را مطرح میکند. آیا واقعاً مســأله ما دلیل توئیت کردن نماینده بود. اینها مصادیق حکمرانی است. محبوبــی بــا تأکید بر اینکه مســأله کــودک بایــد در اولویتهای سیاســت و برنامههــا­ی مــا قرار بگیرد ادامــه داد: چندی پیش از مراکــز پرتو بازدید کــردم. متأســفانه بــا وجــود اینکه شــورای شــهر از ایــن موضــوع حمایت میکند و مراکزی را ایجاد کرده اما مراکز دســت چندم با قوارههای نافرم و محیطهایی که باید بهعنوان انبار از آنها اســتفاده میشــد به فضای کار کودک اختصاص داده شــد. ما اگر میگوییم کــودک اهمیت دارد باید در این راستا گامهای مؤثری برداریم.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran