Iran Newspaper

نام شهدا تحت هیچ شرایطی از معابر و خیابانها حذف نخواهد شد

-

ســخنگوی وزارت کشــور در واکنــش به موضوع حــذف عنوان شــهید در برخی از اســامی معابر اظهار کرد: آنچه بدیهی اســت این اســت که نام شــهدای گرانقدر تحت هیچ شــرایطی از معابر و خیابانها حذف نخواهد شــد. به گزارش ایســنا، سید سلمان ســامانی افزود: مسئوالن شهری مطمئناً پیگیریهای الزم را انجام خواهنــد داد کمااینکــه شــهرداری تهــران هــم از ابتــدای طــرح این موضــوع در رســانهها، بررســیهای الزم را انجام داد و پاســخگو بود. وی تصریح کرد: همین رویــه را درمورد هر شــهری که این دغدغه به وجود آمده باشــد خواهیم داشــت و ســازمان شــهرداریه­ا با نظارت بر شــهرداریه­ای سراسر کشــور از این مطالبه جامعه صیانت خواهد داشــت. ســامانی افزود: از شــهروندان عزیز میخواهیم مثل همیشــه در موضوعات مرتبط با شهر خود حساس و مانند همین موضوع خواهان توضیح و اصالح باشند؛ این نشانه زیست هوشیارانه شهروندان ماست، اما از طرف دیگر مردم عزیز ما مطالبه دارند که آرامشی که ارمغان ایثار شهدای واالمقام ماست، تحتالشعاع فضاسازیهای رسانهای قرار نگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran