Iran Newspaper

راهاندازی مراکز نگهداری کودکان معتاد بدسرپرست

-

حبیباهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفــت: این ســازمان بــه همــراه دانشــگاهه­ای مهم کشــور در حال تدوین سیاســتهای رفاه اجتماعی کودکان اســت. همچنین رشد و تکامل همه جانبه کودکان در اولویتهای این ســازمان اســت که تــالش کردهایــم با همکاری وزارت بهداشــت و با تمرکز بر کودکان زیر ســن دبســتان، کودکانی چند بعدی تربیت کنیم. وی ادامه داد: کشــورهای پیشــرفتها­ی مانند سوئد و فنالند و دانمارک که در حوزه کودکان موفق هســتند حدود ۲.۱ تا ۲ درصد GDP خود را برای رشــد و تکامل همه جانبه کودکان زیر 5 ســال و بعضاً ۸ ســال هزینه میکنند. گزارشها نشان میدهد این عدد در کشورهای توسعه یافته ۲ تا 4 درصد و در کشورهای آسیایی وآفریقایی ۲.۰ تا 4.۰ درصد است. این نشان میدهد که ما اقدامات زیربنایی را بدرســتی انجام ندادهایم. پیشنهاد ما در برنامه ششم این بود که یک درصد GDP به رشد و تکامل همه جانبه کودکان اختصاص یابد که متأسفانه مورد قبول قرار نگرفت. مسعودی فرید با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده برای کودکان کار و خیابان ارزشیابی شده، گفت: نتیجه ارزشیابی انجام شده نشان داد، همان آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ســال 4۸۳۱ دولت بســیار مناسب اســت و حدود 5۸ درصد نیازهای کشــور را برطرف میکند. اما مشــکل این است که ما هیچ وقت آن را به طور کامل اجرا نکردهایم. وی اظهار داشت: ۶۳ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور، خانههای امن برای مــادران در معرض خشــونت به همــراه کودکانشــا­ن، مراکز نگهداری کــودکان دارای اعتیاد بدسرپرســت و همچنین مادران معتاد دارای فرزند، همگی اقداماتی است که برای حمایت از کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده در نظر گرفته شده است.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran