Iran Newspaper

مدیریت شهری، میدان خوبی برای فعالیتهای مدنی است

-

الهــام فخاری، نایب رئیس کمیســیون اجتماعی شــورای اســالمی شــهر تهران گفت: با همه مشــکالت موجود ما جامعــه مدنــی مؤثــر، پویــا و درحــال حرکــت در حوزه اجتماعی داریم که باعث افتخار است. مدیــران دولت، نمایندگان مجلس، مدیریت شــهری و ســمنها دارای رویکــرد یکســانی در زمینههــای مختلف پیشــگیری از آســیب هســتند و میتوان از این ظرفیت برای پیشــبرد اهداف و اثرگذاری مناســب در این حوزه استفاده کرد. وی بــا ابــراز تأســف از اینکــه در کشــور مــا برنامــه و آموزشهــای جامع ملــی بــرای فرزنــد پــروری وجــود نــدارد، افــزود: یکــی از سیاســتهای ملــی مــا میتواند سیاســت ملــی فرزند پــروری علمی باشــد تا کســانی کــه قصد فرزنــدآور­ی دارند بــا علم به آمــوزش و پرورش کودکان آشــنا شــوند. در ایــن راســتا باید مناطــق کم برخوردار بیشــتر مــورد توجه قرار گیرنــد، البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بقیــه گروههــای اقتصــادی و اجتماعــی کــودکان و نوجــوان در کشــور لزومــاً از انــواع آســیبها ایمــن هستند. فخــاری با اشــاره بــه اینکه حــوزه مدیریــت شــهری میدان خوبــی برای فعالیتهای مدنی اســت، تصریح کرد: البته این کار اشــکاالتی دارد که باید برطرف شود ولی گامهای بزرگی در این زمینه برداشته شده است. وی بــا بیــان اینکــه کــودکان با اولیــا خود زبــان مشــترکی ندارنــد، اظهار داشــت: اگر به فرآیندها و منابع جامعپذیری توجه نکنیم چرخه آسیب ادامه مییابد. اینکــه بخواهیم همه تکالیف در حوزه آســیبهای کــودکان را برای یک دستگاه تعریف کنیم منصفانه نیست و به عملیات موفق منجر نخواهد شــد. فشــار ایجاد شــده بر ســازمان بهزیســتی غیــر اصولــی و نامتعارف اســت چرا که هنگام تصمیمگیری و بودجهگیری نهادها و دســتگاهها­ی متعددی حضور دارند اما هنگام عمل همه نگاهها به ســمت بهزیستی است. بنابراین به نظر میرسد سیاست درست این است که این بودجه تجمیع شود و بهزیستی مدیریت کند. نایــب رئیس کمیســیون اجتماعی شــورای اســالمی شــهر تهــران گفت: گزارشهــای نظارتــی که هــم از مراکــز پرتو و هــم از مراکز بهــاران تهیه شــده نشــان میدهد ضعفهای اجرایی بســیار بزرگی از منظر فیزیکی و فرآیندهــا­ی اجرایی وجود دارد. مــا تالش میکنیم وضعیت را اصالح کنیم. نباید اشکال مدیریتی باعث شود که اصل نهاد را دست به دست کنیــم. بایــد اصالح وضعیت شــود و در تأمیــن زیرســاخته­ا بهصورت سیاستگذاری مسیر درست طی شود.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran