Iran Newspaper

شکست لیورپول و تحسین سردار در لیگ قهرمانان اروپا

-

شکســت ۰-۲ لیورپــول در زمیــن ناپولــی در دیدارهــای سهشــنبه شــب لیــگ فوتبــال قهرمانــان اروپــا، باعث شــد برای نخســتین بــار طی 5۲ ســال اخیــر، قهرمــان قاره فصــل جدید این مســابقات را با ناکامی آغاز کند. شــاید هــم بایــد گفــت ایتالیــا بــه ســرزمینی تلــخ و طلســم شــده بــرای یورگــن کلــوپ تبدیل شــده چــرا که ســرمربی آلمانــی ســرخهای آنفیلــد در هــر 5 بــازی اخیــرش در خاک این کشــور تن بــه شکســت داده اســت. در این شــب از مســابقات، ســردار آزمــون هم برای خودش و ایران افتخار آفرید. او با گلی کــه در نیمــه اول دیــدار زنیــت مقابــل لیــون فرانســه در عیــن مصدومیــت و در پــی یــک- دویی تماشــایی بــه ثمر رســاند، این افتخار را پیدا کرد که زننده نخســتین گل در فصــل جدیــد ایــن مســابقات پرطرفدار باشد. سایتهای روســی از جمله اســپورت بیزینس نیز، دیــروز به تمجیــد از آزمون پرداختند و تــالش وی در عیــن مصدومیــت را که باعــث خروجــش از میــدان در اوایــل نیمــه دوم شــد، جانفشــانی توصیــف کردند و سایت هواسکورد نیز به سردار نمره خوب ۷ را داد. دیگر منابع خبری جهــان و به ویــژه اروپاییهــ­ا نیز متذکر شــدند آزمــون بــا ثبــت نخســتین گل فصــل جدید عمــالً غوغاهای جــام را آغاز کرده. هر چه هست، سردار با زدن ایــن گل که تســاوی ۱-۱ زنیــت با لیون را در پی داشــت، بــه رکورد گلزنی علی دایــی که 3 گل در لیــگ قهرمانان زده بود، رســید. در حالی که ســردار ۷بازی در لیــگ قهرمانان انجــام داده و دایی 5۱ بازی انجــام داده بود. ضمن اینکه گلزنیهــای قبلــی ســردار بــا پیراهــن روستوف روسیه صورت گرفته بود.

گفتنــی اســت اینتــر مقابل اســالویا پــراگ به تســاوی ۱-۱ رســید. بارســلونا نیــز در حالی مقابل بورســیا دورتموند به تســاوی صفر- صفر رسید که در این بازی آندره ترشــتگن دروازهبان بارســا بــود که به نجات ایــن تیم آمد و پنالتی مارکو رویــس را در نیمه دوم مهار کرد. ضمن اینکه لوئیس ســوارس، مهاجم اروگوئهای بارسا نیز با ناکامی در گلزنی، حــاال 4 ســال و یــک روز اســت کــه در دیدارهای خارج از خانه تیمش در اروپا گلی به ثمر نرسانده. در سایر دیدارهای بنفیکا ۱-۲ به الیپزیک باخت، چلســی ۰-۱ تســلیم والنسیا شــد و آژاکس، لیل فرانسه را ۰-3 برد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran