Iran Newspaper

57 هزار بلیت برای دربی

-

با آغاز بلیتفروشی اینترنتی دربی جدید پایتخت از ظهر روز گذشته، از تماشاگران این مسابقه یک بار دیگر خواسته شد یکشنبه آینده برای دیدن این بازی حتماًبا کارت ملی خود به ورزشــگاه آزادی بروند. دربی ۰۹ که ابتدا قرار بود نســبت بلیتفروشی آن «۰۹ به ۰۱» به ســود استقالل به ســبب میزبانی این تیم باشد، به همان ۰5-۰5 همیشگی رجعت کرده و با توجه به باز شدن طبقه دوم این ورزشگاه، اکثر سکوهای این طبقه نیز در اختیار فوتبالدوست­ان قرار داده شده است. با این حال علی اصغر انتظار خبر، مدیر سامانه بلیتفروشی ورزشگاههای کشور گفته است بیشتر از ۷5 هزار بلیت به هواداران دو تیم فروخته نخواهد شد و سهمیه پیشبینی شده برای ارگانها و باشگاهها از محل ۱۲ هزار صندلی باقیمانده تأمین خواهد شد. در همه حال از هواداران دو تیم خواسته شده برای تهیه بلیت به سایت »ir.www.pin۹۰« رجوع کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran