Iran Newspaper

جمعه؛ برگزاری 7 دیدار هفته چهارم منهای دربی

-

۷ دیــدار از هفتــه چهــارم لیــگ برتــر نوزدهــم، فــردا جمعــه در شــهرهای مختلــف برگــزار میشــود و تنهــا یــک دیــدار باقــی میماند که یکشــنبه آینده در ورزشــگاه آزادی میــان اســتقالل و پرسپولیس برگزار خواهد شد. ■ تراکتور- گل گهر )17:30( ایــن بــازی طبــق حکــم اولیــه کمیتــه انضباطی قرار بــود به دلیل محرومیت تراکتــور، در ورزشــگاه خالی از تماشــاگر یــادگار امــام(ره) تبریــز برگزار شــود اما محرومیــت سرخپوشــان تبریــزی از همراهی تماشاگرانش­ــان بخشیده شد. بنابرایــن اولین بــازی دو تیــم در تاریخ لیــگ برتــر با حضــور هــواداران پرشــور تبریزی برگزار خواهد شد. ■ شهرخودرو – فوالد )19:00( ایــن بــازی را میتــوان حســاسترین بــازی جمعه دانســت کــه در ورزشــگاه امــام رضــا(ع) مشــهد برگزار میشــود. شــهر خودرو که با 3 برد پیاپی شــروعی مقتدرانه داشــته و در صــدر جدول قرار دارد، میزبــان فــوالدی اســت کــه هنــوز نبرده و با ۲ تســاوی و یک باخت در رده چهاردهم جدول قرار دارد. ■ پارس جنوبی – سايپا )19:30( دیــدار ایــن دو تیــم در شــرایطی در ورزشــگاه تختی جم برگزار میشــود که آنهــا یــک تفــاوت عمده بــا هــم دارند. پارس جنوبی تیمی است که هنوز نبرده و ۲ تســاوی و یک باخت دارد ولی سایپا هنوز نباخته و ۲ برد و یک تساوی دارد. ■ پیکان – ماشینسازی )19:30( دو تیمــی قدیمــی فوتبــال ایــران که در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم میروند. هر دو باشــگاه بیش از نیم قرن قدمت دارد. باشگاه پیکان در سال ۱346 تأســیس شــده و ماشینســاز­ی دقیقــاً یــک ســال بعــد. هــر دو تیــم ۲ تساوی داشتهاند ولی پیکان یک باخت داشته و ماشینسازی یک برد. ■ سپاهان–نفتمسجدسلی­مان(03:91) زردپوشــان اصفهانــی در ورزشــگاه نقش جهان میزبان نفت مسجدسلیمان دیگر تیــم زردپوش لیگ هســتند. قلعهنویی و شاگردانشبر­ایدومینهفت­همتوالیبرا­بر تیمی از خوزســتان صف آرایــی میکنند. آنهــا هفته گذشــته برابر فوالد بــه پیروزی نرســیدند و امیدوارند سومین برد خود در فصل جــاری را برابر مسجدســلیم­انیها جشــن بگیرنــد. گرچه این تیم بــا هدایت مهدی تارتار هفته قبل موفق شد استقالل را با تساوی متوقف کند و هفته نخست هم مقابلتراکت­وربازندهنش­د. ■ نساجی – شاهین )19:30( تقابل تیمهای پرهوادار همیشه جذاب و دیدنی است. نساجی و شاهین دو تیم قدیمی و دوست داشتنی برای نخستین بار در ادوار لیگ برتر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم میروند. نســاجی بــا هدایــت رضــا مهاجــری بازیهــای پرگلی ارائه میدهــد و در دو هفته گذشته 3-4 برابر پیکان به برتری رســید و با همین نتیجه مغلوب ســایپا شــد. شــاهین با هدایت عبداهلل ویســی هنوز طعم برد را نچشیده است. ■ نفت آبادان – ذوب آهن )19:45( برزیلیهای لیگ تیمی هستند که همه چیز را با خودشان باالنس کرده اند؛ یک بــرد، یــک باخت، یــک تســاوی، دو گل زده و دو گل خــورده. در هــر حال تقابل اندیشههای دراگان اسکوچیچ سرمربی نفــت و علیرضــا منصوریــان ســرمربی ذوب آهــن در ورزشــگاه تختــی آبــادان میتوانــد منجر به شــکلگیری فوتبالی زیبا و پرگل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran