Iran Newspaper

آدمیزاد به امید زنده است

- احمد طالبینژاد منتقدسینما

دیروزفیلمج­دیدداریوشم­هرجویىکلید­خورد؛فیلمىکهقرا­ر است مهرجویى بعد از ســالها دوری از سینما بسازد. همزمان خبرهایى هم از شــروع فیلمبرداری اثر جدید مسعود کیمیایى به گوش مىرســد؛ پروژه هایى که کنجکاوی سینمادوســ­تان را نسبتبهآثار­جدیدفیلمسا­زانکهنهکار­افزایشداده­است.

ايــن كــه داريــوش مهرجويــى و مســعود كيميايــى ايــن روزهــا مشــغول ســاخت فيلــم تازهشــان هســتند و احتمــاالً فيلمهايشــ­ان در جشــنواره پيــش رو نمايــش داده خواهــد شــد بالطبــع باعــث اعتبــار جشــنواره اســت. چرا كــه جشــنوارهه­ا از حضور فيلمســازا­ن بــزرگ اعتبــار مىگيرند. اگرچه سالهاست برخى تالش مىكنند تا اين تئوری را در ذهنها ايجاد كنند كه دوره اين دســت فيلمســازا­ن تمــام شــده يــا جوانانــى داريــم كــه جــای آنهــا را گرفتهانــد و حتــى جايگاه بهتری هم پيــدا كردهاند، اما در گذر زمان شاهد بودهايم چنين پنداری چقدر غلط اســت. فيلمســازی مثــل داريــوش مهرجويى حتــى وقتــى راجــع بــه زبالــه هــم فيلــم مىســازد نگرش فلســفى عميقى پشــت آن اســت كــه از آثار فيلمسازان رسمى باالتر است.

در هــر صــورت پيــش از تماشــای يــک فيلــم نمىشــود راجــع بــه آن قضــاوت كــرد و پيشبينى كــرد كه آيــا «خــون شــد» (فيلــم جديــد كيميايى) و «المينــور» (فيلــم جديــد مهرجويــى) نســبت به فيلمهای اخيــر اين دو فيلمســاز فيلمهای بهتری خواهنــد بــود يــا نــه؛ اگــر چه بــر اســاس شــنيدهها فيلــم داريوش مهرجويــى فيلمنامه خوبــى دارد و اميدواريــ­م كــه دوباره يــاد و خاطره آثار درخشــانى مثــل «هامــون» و «پری» و «ســارا» ...و را زنده كند. «گاو» كه شــاهکاری مسلم اســت و هيچ كس حتى خود مهرجويى هم نمىتواند آن را تکرار كند.

مســعود كيميايــى هم هنــوز كه هنوز اســت يکى از كارگردانتر­ين فيلمســازا­ن ماست؛ يعنى بخوبى مىداند كه آنچــه جلوی دوربيناش اتفاق مىافتد روی پرده چه انعکاســى دارد شــاهد مثالش پاشنه ور كشــيدن در فيلم «قيصر» اســت و يک اينسرت، روی پرده غوغايى به پا مىكند.

متأســفانه فيلمهای اخير كيميايــى از فيلمنامه ضربــه خوردهانــد و بايــد اميــدوار بــود كــه ايــن تجربههــا باعــث شــود كــه ايشــان امســال بهتريــن فيلمــش را بســازد. حتى اگــر اين اتفاق هــم نيفتد، مســعود كيميايــى و داريــوش مهرجويــى و ديگــر فيلمســازا­ن برجســتهای مثل بهرام بيضايى، على حاتمى، ســهراب شهيد ثالث، پرويز كيمياوی، امير نــادری، بهمــن فرمــانآرا ...و كارشــان را كردهانــد، تأثيراتشان را گذاشــتهان­د، خدمتشان را به سينمای ايــران و جهان انجام دادهاند و بنابراين خيلى نبايد منتظــر اتفــاق غيرمنتظــر­ه و خارقالعاده باشــيم. همانطور كه در تاريخ سينمای جهان هم شاهديم كــه فيلمســازا­ن بــزرگ، فيلمهای خوب، متوســط و حتــى بــد هــم در كارنامهشــ­ان داشــتهاند. مثــالً اورســن ولز هيــچ وقت فيلمى همپای «همشــهری كيــن» نســاخت يا جان هيوســتون فيلمــى در حد و اندازههای «شاهين مالت».

در نهايــت آرزو مىكنــم مســعود كيميايــى و داريــوش مهرجويــى بــار ديگــر بــه قــول قديمىها نســل ما را روســفيد كنند و شــاهد دو فيلــم خوب و ارزشــمند از آنهــا باشــيم؛ همچنيــن فيلمســازه­ای ديگری از نسل بعد از انقالب مثل كيانوش عياری، حاتمىكيــا ...و كــه اين روزها در در تکاپوی ســاخت فيلم تازهشان هستند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran