Iran Newspaper

حواشی مشکوک پگاه آهنگرانی

-

سرشــاخ شــدن ســلبريتىه­ا بــا فضــای مجــازی تمام نشــدنى اســت. چــه زمانــى كه خــوش و خرم در آن مىنويســند و هوادارش هستند و چه زمانى كه عليه اين فضا حرف مىزنند. روز سهشــنبه ويديويى از پــگاه آهنگرانــى پخــش شــد كــه حرفهايــش در آن ويديــو حســابى بازتاب پيدا كــرد. او مىگفــت: «مگر ما كه هســتيم و چه برتری نسبت به ديگر مردم داريم كه بايد درباره همهچيز نظر دهيم؟ بازيگران فکر كردهاند چــون چند ميليون فالوئر دارند حــق دارند درباره همه چيز حرف بزنند.»

اين ويديو را خيلىها بازنشــر مىكردند و دربارهاش حرف مىزدند تا اينكه عصر روز سهشنبه مشخص شد جديد نيست و به 2 سال پيش مربوط مىشود. امــا حرفهــای پــگاه و كنايههايــ­ش بــه بازيگران فعــال در شــبکههای اجتماعــى اثــر خــودش را گذاشــته بــود. اوليــن و تندتريــن واكنــش را هــم مهناز افشــار نشــان داد. او سهشــنبه عصر در توييترش نوشــت: «پگاه آهنگرانى عزيزم، پيغامت رو همه شــنيدن. اميدوارم هرچه زودتر حکم ممنوع الخروجىات لغو شــود؛ توييتى كه خيلى هم مــورد توجه قرار گرفت. كاربــران زيادی از زمانــى كه ويديوی پــگاه آهنگرانــى منتشــر شــد از حرفهــای او حمايت كردند. بخصوص كســانى كه معموالً از سلبريتىها و واكنشهايشا­ن ايراد مىگيرند. برای توييت مهناز افشار هم خيلىها از اين نوشتند كه حرفهای آهنگرانى درست بوده و خيلىها با يادآوری اينكــه مشــخص شــده ويديو مربــوط به دو ســال قبل است از او مىخواستند از همکارش عذرخواهى كند. اما داستان پگاه آهنگرانى و حرفهای تند و تيزش بــه اينجا ختم نشــد. ديروز منيژه حکمــت كارگردان و مادر پگاه آهنگرانى پاسخى به توييت مهناز افشار داد. او در كامنتى در جواب مهناز افشــار در توئيتر نوشــت: «مهناز جان قصد جواب نداشــتم ولى پگاه گفت اين پيغــام رو بهت بدم، اول اينكه اين مصاحبه برای دو ســال و اندی پيش اســت، پس نه به ممنوعالخرو­جى مــن ربط دارد و نــه به خاطر عافيت طلبى اســت و بــه غلــط اين شــائبه را جــا نيندازيد كــه پگاه عافيــت طلب يا به هــر طريقى به دنبال رفع ممنوعالخرو­جــى بــود.» جالــب اينجاســت كــه در واقــع حرفهــای پــگاه آهنگرانــى عليــه فعاليــت ســلبريتىه­ا در فضای مجــازی بــود امــا ايــن واكنشهــا در همــان شــبکههای اجتماعــى نشــان داده شــد. فارغ از ايــن قضيه خيلىها معتقدند ماجرا كمى پيچيدهتر اســت و بــا توجــه بــه ممنوعالخرو­ج شــدن پگاه آهنگرانى اين ويديو به صورت جهتدار، از سوی بعضى رسانهها منتشــر شــده و كامــالً هــدفدار بوده است. چنــد روز پیش خبر تولید فیلم جدید حســن فتحى با محوریت زندگى و رابطه شــمس و موالنا منتشــر شــد و واکنشهای زیــادی را در پى داشــت؛ واکنشهایــ­ى که برخــى از آنها در همین صفحه انعکاس داده شــد. بــرای این فیلم که در ترکیه فیلمبرداری مىشــود قرار اســت بخشى از شهر قدیم در قرون گذشته بازسازی شود. در «مست عشق» شهاب حسینى نقش شمس تبریزی را ایفا خواهد کرد. مهران برومند تهیه کننده این فیلم با انتشــار تصویری از شــهاب حسینى و حســن فتحى در ترکیه از کلیدخوردن قریبالوقوع این فیلم خبر داده است؛ فیلمى که یک مقطع 3 ســاله از سال 642 تا ســال 645 هجری قمری را تعریف مىکند و بر مالقات اول موالنا، غیبت اول شمس، بازگشت مجدد شمس به قونیه و غیبت دوم شمس و شایعه قتل او متمرکز است.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran