صلح اسالمی صلح عادالنه است؛ ابزار تسلیم نیست

دبیرکلمجمع­جهانیصلح اسالمیدرگف­توگوبا«ایران»:

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در صفحه سیاسی بخوانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.