اقتصاد نیازمند جراحیهای عمیق است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

متوسط رشد اقتصادی دولت روحانی در 5 سال اول از 8 سال دولت احمدینژاد بیشتر بود کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد تمام کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند دولت باید در کاهش یارانهها با شجاعت بیشتری عمل میکرد از نیمه دوم سال 1397 بانک مرکزی بدون اشتباه ظاهر شد چارهای جز روی آوردن به سرمایهگذار­ی داخلی نداریم در پنج سال منتهی به دی ماه 1396 دستاوردهای بسیار روشنی در حوزه اقتصاد داشتهایم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.