تبریک رئیس جمهوری برای قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیــس جمهــوری در پیامــی قهرمانــی مقتدرانــه تیم ملــی والیبال کشــورمان در مسابقات قهرمانی آسیا را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت و با قدردانی از همه دســت اندرکاران، مربیان و ورزشــکارا­ن پرتالش؛ این پیروزی را برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشــی کشور دانســت.متن پیام تبریک حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: بسم ا ّهلل الّرحمن الّرحیم قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا برای سومین بار، موجی از غرور و نشاط برای مردم عزیزمان آفرید و برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی آنان افزود.

ایــن پیروزی ارزشــمند که بر امیدها بــرای راهیابی به مســابقات المپیک توکیو در رقابتهــای پیــش رو افــزود را بــه ملت بــزرگ ایــران تبریک می گویــم و از همه دست اندرکاران، مربیان و ورزشکاران پرتالش تقدیر می نمایم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.