Iran Newspaper

بانک مرکزی ایران در فهرست تحریمهای جدید امریکا

-

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی ایران را در فهرســت تحریمهای دولت متبوعش قــرار داده اســت. بــه گزارش تســنیم، شــبکه خبــری بلومبرگ گزارش داد دونالد ترامپ در جریان دیدار با نخســت وزیر اســترالیا در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران، ضمن اعالم تحریم بانک مرکزی ایران، همچنین مدعی شد که این تحریمها در باالترین ســطح و بســیار بزرگ خواهد بود. با این حال ترامپ جزئیات بیشتری در ارتباط با تحریم بانک مرکزی ایران ارائه نداد، اگرچه «استیون منوچین» وزیر خزانهداری امریکا مدعی شده است که بانک مرکزی آخرین منبع تأمین مالی برای ایران است. رئیس جمهوری جنجالی امریکا همچنین در ادامه سخنان خود ادعا کرد که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است و امروز طی جلسهای گزینههای مطرح در قبال ایران بررسی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran