Iran Newspaper

سهم دولت از تریبون نماز جمعه؛ تقریبا هیچ

مروری بر سخنرانان پیش از خطبههای نماز جمعه تهران در تابستان نشان میدهد

- رضوانه‌رضای‌یپور خبرنگار

تریبونهــا­ی نماز جمعه در کنار صدا و ســیما یکــی از کانونهایی اســت که دولت روحانــی در آنجا مورد انتقاد قــرار میگیرد، البتــه که انتقاد حقی عمومی اســت و اگــر از تریبون نماز جمعه هم انتقادی بر مجموعه عملکرد دولت وارد شــود، اتفاق عجیب و غریبی نیســت؛ اما بحث در آن اســت کــه گاهی این تریبــون و مطالب مطرح شــده در آن از ســوی خطیبــان و البتــه عموماً ســخنرانان پیــش از خطبه از حــد نقد فراتر میرود. مضــاف بر آنکه دولت هم برای پاســخگویی به همین نقدها یــا ارائــه عملکرد و تبییــن برنامههای خــود از ایــن تریبون عمومی ســهمی درخور نــدارد. جدیدتریــن نمونــه ادعاهای علیرضــا پناهیــان از واعظــان مخالف دولت در ســخنرانی پیــش از خطبههــای نماز جمعه تهران اســت که بعــد از مجلس این بــار دولــت، دیگر نهــاد انتخابی را آمــاج حمالت خــود قــرار داد. در حقیقت برای تریبونهای نمــاز جمعه هم همچون صداو ســیما این فرض حاکم اســت که همه نهادها و دســتگاهها­ی مختلف کشور بجز مجموعه قوه مجریه وظایف قانونی خود را بخوبــی انجــام میدهند و لذا نقدی بر آنها وارد نیســت و این تنها دولت اســت که مســبب همه مشکالت معرفی میشــود. با این حال اگر چنین فرضی هم وجود دارد، انتظار آن اســت که دولت هم سهمی از این تریبون عمومی داشته باشد تا به سؤاالت و ابهامهای منتقدان پاســخ دهد و از عملکرد خود دفاع کند. اما در بررسی نماز جمعههای تابســتان تهران که مجموع آنها 13 هفته میشود سهم دولتیها از ســخنرانان پیش از خطبه فقــط دو هفته بوده آن هم در ســطح معاونان وزیر. قابل تأملتر آنجاســت که در هفتــه دولت هم هیــچ نمایندهای از پاســتور راهی به نماز جمعــه نیافت؛ جایی کــه میطلبید ســخنگوی دولت به عنوان ســخنران پیش از خطبــه دعوت شــود. امــا در همین مناســبت در اقدامی بــه دور از انتظار ســرهنگ سیدحمیدرضا قریشــی فرمانده بســیج ادارات و وزارتخانهه­ای سپاه محمد رسول اهلل(ص) بــه عنوان ســخنران پیش از خطبههای نماز جمعه تهران پشــت تریبون ظاهر شد و درباره «میز خدمت» به مناسبت هفته دولت سخنرانی کرد! حال آنکه در تیرماه و به مناســبت هفته قوه قضائیه حجتاالســا­لم محســنی اژهای معاون اول این قوه ســخنران پیش از خطبهها بود که در ســخنرانی خود عالوه بر موضوع مناســبتی مواضعی در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هســتهای هم داشت! با وجود انتقادات گســترده مخالفان دولت از دســتگاه دیپلماسی که بخشی از آنها از همین تریبون نماز جمعه هم هر هفته بیان میشــود، اما هیــچ گاه یکی از معاونان وزارت خارجه یا کارشناســا­ن این وزارتخانه برای ارائه گــزارش یا تحلیل و توضیح درباره مســایل و وضعیت موجود به نماز جمعه دعوت نشــده و آن زمانی هم قرار شده بحث در این باره انجام شود، ســعداهلل زارعی از کارشناسان منتقد دولت در حوزه سیاست خارجی دعوت میشود. بنابراینًو براساس جدول مقابل میتوان گفت که سهم دولت از تریبون نماز جمعه تقریبا هیچ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran