مناقشه ترامپ و گراهام بر سرحمله نظامی

Iran Newspaper - - أخبار -

خبــر دیگــر اینکه،اختالفات رئیسجمهوری امریکا با ســناتور لیندســی گراهام که خواستار انجام حمالت نظامی در واکنش به ماجرای آرامکو است، درباره رویکردهای ترامپ درباره ایران شدت گرفت. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، لیندسی گراهام از سناتورهای جمهوریخواه امریکا گفته بود ناکامی ایاالت متحده در تالفی ســاقط شدن پهپادش به دست ایران در همین تابستان «نشانه ضعف» بوده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا در پاسخ به او در جمع خبرنگاران گفت: از لیندسی بپرسید چطور وارد خاورمیانه شدیم و چطور از آب درآمد؟ رفتن به عراق چطور بود؟ بنابراین، مــا روی این موضوع اختالف نظــر داریم. ترامپ در جمع خبرنگاران با بیان اینکــه هماکنــون قدرتمندتری­ن ارتــش جهان در اختیار ماســت، بــر واکنش توئیتری خود به سخنان گراهام مبنی بر اینکه «این نشانه قدرت بود که برخی آن را درک نمیکنند» تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.