Iran Newspaper

نماز جمعه؛ کانون وحدت

- محمدتقی‌رهبر امام‌جمعه‌ موقت‌اصفهان

بــه عنوان خطیب موقــت نماز جمعه اصفهان، سیاســتها، روش و خط مشــی خــود را دارم و بر همین مبنا تاکنون تالش کردهام که سخنانم به گونه ای نباشد که منشأ اختالف، تنش و طرفداری از یک جناح سیاسی شود. نماز جمعه عالوه بر جنبه عبادی- سیاســیای که دارد، کانون وحدت اســت. در مباحثی که مطرح میشــود و غالباً سیاســت کشــور، فرهنــگ، جامعه و حکومــت را مــورد نقد قــرار میدهد، باید روش اســتداللی و منطقی مد نظر باشد تا مؤثر واقع شود. ممکن است انسان در جاهایی تند عمل کند اما روش صحیح این است که اگر حول مباحث سیاسی سخنرانی میکند و حتی اگر انتقادی هم دارد، جانب انصاف را در آن رعایت کند. در این صورت اســت که هم ســخنان، مؤثر واقع میشود و هم منشــأ اختالف نخواهد شــد و البته با زدن حرفهای هیجانی و بیان آن با توپ و تشر کاری از پیش نمیرود.

ایــن توصیه چه از ســوی خطیب جمعه و چه درخصوص ســخنرانان قبل از خطبه های نماز جمعه اگر رعایت شــود، اگر حرفهای منطقی زده شود همان مخاطب نیز بهتر میپذیرد تا اینکه با توپ و تشــر و برخوردهای تند باشــد. حتی خداوند وقتی موســی را نزد فرعون میفرســتد، میگوید نرم صحبت کنید شاید مؤثــر واقع شــود. ما همه مســلمان هســتیم و زیر یک چتــر و پرچم قــرار داریم. مجلس و دولت و مجموعههای نظام باید با هم همدلی داشته باشند. انتقادات و تذکراتی هم که انجام می شود، سازنده باشد و به هیچ روش تفرقهانگیز­ی دامن زده نشود. در این صورت است که دشمنان ما هم از جدالهای لفظی برخی افراد ســوء اســتفاده نمیکنند. در پیش گرفتن روش اعتدال منطقی بهترین روش در برگزاری نماز جمعهها اســت. ســخنران حقایق را بگوید، از مشــکالت نام ببرد و راهکار هم ارائه کند. نگارنده نسبت به هیچ خطیبی اظهار نظر خاصی نمی کنم اما معتقدم اگر این گونه باشد، مؤثرتر و بیشتر به نفع مصلحت نظام خواهد بود.

امــا آنچــه کــه بعضــاً در مــورد اخبــار نمازهــای جمعــه بحــث برانگیــز می شــود ســخنرانیه­ای پیش از خطبهها است. انتخاب ســخنران و تناسب او با مناســبت های مختلف از سوی ستاد نماز جمعه انجام میشود و اگر تاکنون خیلــی نتوانســته موازنــه خوبــی در انتخــاب ســخنرانان ایجــاد کند، بــه همین تشــکیالت باز مــی گردد. البتــه به نظر هم نمیرســد محدودیتــی درخصوص دعوت از مهمانان وجود داشــته باشد. هرچند گاهی افرادی از مقامات دولتی، پیــش از خطبههــای نماز جمعه ســخنرانی کرده و مســائل مختلف سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی را مطرح میکنند اما به نظر میرســد ســهم زیــادی از ایــن تریبون به آنان تعلق نگرفته اســت. بهتر اســت که در مناســبت هایی که در تقویم به ثبت رســیده، افراد به ترتیبی انتخاب شــوند که مشــکالت عامه مردم را به زبان بیاورند؛ سخنانی که در راستای منافع ملی باشد نه اینکه بخواهد مشکلی بر مشکالت کشور اضافه کند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran