Iran Newspaper

با بیتالمال چه کردیم؟

-

خطیــب موقت نماز جمعه تهران گفت: بــه نامه اعمال چند ساله خود نگاه کنیم و ببینیم چه کردیم. چرا انقالبی که آنقدر شــهید داد، داده و میدهــد را بــه بازی گرفتیم و با خون شــهدا بــازی کردیــم؟ بــا بیتالمال چــه کردیم؟ بــه اندازه حقوقــی که برداشــتیم، برای مــردم کار کردیــم؟ آیــا میدانیم درد مردم چیســت؟ به گزارش خبرگــزاری ایلنا، حجتاالســا­لم موحدیکرمان­ی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران گفت: شــیطان فرهنــگ عفاف، حجــاب و غیرت را از مــردان و زنان میگیرد. این کشــور، کشور امام زمان و امام حسین است. بیبند و باری دشمن امام حسین است. امام حسین کشته شد که این چنین نشود. بیعفتی و بیغیرتی کشور اسالمی را ساقط میکند. مگر آندلس ساقط نشد؟ با خون شهدا بازی نکنید. با کشور اسالمی بازی نکنید. با غرور و غیرت جوانان کشور بازی نکنید. شیطان میگوید میتوانی 10 هزار دالر بدزدی نمیدزدی؟ خاک بر ســرت! او اضافه کرد: آقای رئیســی مچ دزدها را گرفتــه و دانه دانه محاکمه و برخورد قاطع میکند؛ برای ایشــان دعا کرده و آرزوی توفیــق داریم. خداوند انشــااهلل حافظ ایشــان باشــد. موحدی کرمانــی در بخش دیگــری از ســخنان خود با بیان اینکه دفاع میدانهــای مختلفی دارد گاهی جنگ است که در میدان جنگ صورت میگیرد گاهی فرهنگی است، گفت: فکر نمیکنید که یک فرهنگ غلط غربی آمده است و میخواهد اسالم و دین را از ما بگیرد؟ نگاه کنید وضع عفاف و حجاب چیست. وی ادامه داد: یکی دیگر از میدانهای دفاع، اقتصادی اســت؛ شــما احساس میکنید امریکا میتواند فشــار را زیاد کند تا مردم اذیت شوند اما بدانید امریکا هنگامی که مشاهده کرد فشار اقتصادی اثر ندارد، به فشــار دروغگویی روی آورده اســت و میخواهد تا میتواند ذهنها را منحرف کند. پس باید امید را در درون قوی و از بیرون قطع کنید. ■ رحیم صفوی: ملت ایران توطئه امریکا را بیپاسخ نمیگذارد

دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا پیــش از خطبههــای نمــاز جمعــه تهران گفت: انقالب اســالمی به قدرت منطقهای غرب آســیا تبدیل شــده و شکســتناپذ­یر اســت و اگر امریکاییها به فکر توطئه باشــند، ملت ایران از دریای مدیترانه، ســرخ و اقیانوس هند به آنها پاســخ خواهد داد. ســردار سرلشــکر پاســدار ســید یحیی رحیم صفوی به مناســبت «هفتــه دفاع مقدس» پیــش از خطبههای نمــاز جمعه تهــران گفت: امریکاییها خوب میدانند که مــا از یک رهبر خردمند و شجاع برخوردار هستیم و سیاست ایران سیاست ایجاد صلح و امنیت پایدار است و ما امیدواریم دشــمنان منطقهای و فرامنطقهای بدانند که ایران به دنبال تهاجم و کشورگشایی نیست بلکه به دنبال آرامش و دفاع از حق ملتهای اسالمی است.

رحیم صفوی افزود: دولت مقتدر ایران درس اقتدار به مردم جهان آموخت آنها ملت ایران را ستایش میکنند چون هیچ دولت و ملتی در یک قرن گذشته نتوانسته است این حجم از بحرانهای داخلی و خارجی همچون ترورها و فتنهها را با پیروزی پشت سربگذارد و این ترور اقتصادی علیه مردم ایران نیز درهم شکسته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran