روایت بهزاد نبوی از نفوذ در کشور

Iran Newspaper - - News -

بهــزاد نبــوی، فعال سیاســی اصالحطلب در پاســخ به این ســؤال که آیا به «نفوذ در کشور باور دارید؟» گفت: معتقد هستم در کشور کارهایی میشود که نمیتوان آنها را به اصالحطلبان و اصولگرایان نسبت داد یا حتی ناشی از تندروی دانست. او در گفتوگو با «الف» با بیان اینکه در برخی سطوح اتفاقاتی رخ میدهد که به این شــائبه قوت میبخشــد، اظهار کرد: مثالً در دفتر فالن ســردار دو جاســوس اســرائیل شناســایی شــد که در زندان با برخی زندانیان سیاســی همبند بودند و یکی از آنان اعدام شــد. تازه اینها در ردههای پایین اســت و من نگران ردههای باالتر هستم. موضــوع نفوذ بســیار مهــم و جدی اســت که باید مــورد توجه قــرار بگیرد. نبــوی درباره حدود اختیارات دولت برای مدیریت کشــور نیز تصریح کرد: در کشــور ما چهار نهاد هســت که 0۶ درصد ثروت ملــی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.