Iran Newspaper

سقف وام مسکن جوانان افزایش یافت

-

مدیرامــور طــرح و برنامــه بانــک عامــل بخش مســکن از افزایش ســقف تســهیالت پرداختی از محل حســابهای پسانداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۸9۳۱ خبر داد. بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمــد حســن مرادی گفــت: برای افتتاحکننـ­ـدگان حســاب در ســال ۸9۳۱، ضرایــب الزم بــرای اســتفاده از ســقف تســهیالت در پایان ســال پنجــم ۸.97 برابر حداقل واریــزی ماهیانه در شــهر تهــران، ۸۵.۶ برابــر حداقل واریــزی ماهیانه در شــهرهای بزرگ و 2۰.۵ برابــر حداقل واریزی ماهیانه برای ســایر شهرهاســت. وی اعالم کرد: ســقف تسهیالت اعطایی و مبالغ واریزی برای حسابهای پسانداز جوانان افتتاحــی ســال ۸9۳۱ در مناطق مختلف جغرافیایــ­ی افزایش یافت. بر این اســاس، ســقف تســهیالت متعلقــه براســاس تقســیمبند­ی جغرافیایی در پایان ســال پنجم برای حسابهای افتتاحی طی سالجاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه) و ســایر شــهرها بــه ترتیــب ‪۰۰۱۱ ۰۰۵۱،‬ و۰۴۸ میلیــون ریال و در پایان ســال پانزدهم به ترتیب ‪۰۰۱2 ۰۰۵2،‬ و ۰۴۸۱ میلیون ریال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran