Iran Newspaper

چشماندازاف­زایشتولیدن­اخالصداخلی

- محمد صادق علی پور استاد دانشگاه

پس از پشت سرگذاشتن اتفاقاتی کــه در ســال گذشــته باعــث منفــی شــدن رشــد اقتصــادی و نااطمینانی در اقتصاد ایران شد، در نخســتین فصــل ســالجاری شــاهد مثبت شدن رشــد اقتصاد غیرنفتی هستیم. در سال گذشته نوســان شــدید در بخشهــای مختلف بخصــوص بــازار ارز آثار منفی شدیدی بر اقتصاد داشت. اما تحوالت ســه ماهه نخســت ســال باعــث تغییر این فضا شــد. در ابتدا آرامش نســبی به بازارها بازگشــت و از ســوی دیگر افزایــش قابل توجه بارندگیها به رشــد تولیــدات بخش کشــاورزی بهعنوان یکــی از مهمترین بخشهــای تأثیرگــذا­ر در رشــد شــد. از ســوی دیگــر تشــدید تحریمها موجب شــده اســت تا اقتصاد ایران به ســمت رشــد و تولید درونزا هدایت شود. برهمین اســاس در بهار امســال شاهد رشد بیشــتر بخشهایی هســتیم که ارتباطی به نفت ندارد. در نخســتین فصل امســال، کشــاورزی و خدمــات بهعنــوان پیشــرانها­ی رشــد اقتصــادی محســوب میشــوند. بخشهایــی که ظرفیتهای رشــد را داشــتند و موجب شــدند تا رشــد کل اقتصــاد بدون نفت مثبت شــود. در ماههای پیش رو بخــش صنعت و نفــت بهدلیل اعمــال تحریمها و مشکالت موجود به دشواری قادر خواهد بود که از رشد منفی خارج شــوند، امــا میتوان به کمک کشــاورزی و خدمــات این خأل را پــر کرد. با این حال ســال آینده در صورتی که این روند تداوم داشته باشد میتوان مثبت شدن تمام بخشهای اقتصادی را بهطور رسمی اعالم کرد. اما برای تداوم رشد مثبت اقتصادی در سه فصل باقی مانده ســالجاری دولت باید تمرکــز خود را روی پیشــرانها­ی اقتصــاد یعنــی خدمات و کشــاورزی قرار دهــد. درهمین راســتا دولت باید با افزایــش اعتبارات عمرانــی خود میــزان ســرمایهگذ­اری درایــن بخشها را بــاال ببــرد تا بهعنــوان محرکی برای رشــد عمل کند. درایــن زمینــه حتی اگــر دولت برای خــود بدهی ایجاد کند، ارزش دارد و آثار مثبت بســیاری برای کل اقتصاد بههمراه خواهد داشت.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran