متهمی با 30 حساب بانکی و 2000 سکه اهدایی

جلسه رسیدگی به پرونده مسئوالن سابق شرکت خودروسازی سایپا برگزار شد اخالل در نظام ارزی اتهام 26 متهم پرونده است

Iran Newspaper - - News - دادگاه

جلسه رسیدگی به اتهامات مسئوالن ســابق شــرکت خودروســاز­ی ســایپا و مرتبطان این پرونده دیروز به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، در ابتــدای ایــن جلســه قاضی زرگر با بیان اینکه این پرونده درخصوص تخلفات برخی مدیران شــرکت ســایپا در واگذاری خودرو به برخــی نمایندگیهـ­ـا و افــراد خاص تشــکیل شــد از نماینــده دادســتان خواســت تــا کیفرخواســ­ت را قرائت کنــد. حســینی نماینــده دادســتان در قرائــت کیفرخواســ­ت، تعــداد متهمان این پرونده را 26 نفر اعالم کرد و گفت: اتهامات موجود شــامل اخــالل در نظــام ارزی از طریق ثبت ســفارشهای صــوری و غیرواقعــی و انجــام معامــالت ارزی در ســطح کالن، اخــالل در نظــام توزیــع مایحتــاج عمومی از طریق تحصیل ۷۶1 هــزار و ۴3۸ دســتگاه خــودرو بــا انحصــار و بهرهمنــدی از رانــت و همچنیــن اخالل در نظام اقتصادی از طریــق فعالیت شــرکت هرمی به مبلغ 3۶2 میلیارد ریال و پولشــویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با 0۶2 حساب بانکی است.

مطابــق کیفرخواســ­ت، متهمان ردیــف اول و دوم پرونــده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامــل و معاون بازاریابی و فــروش و همچنیــن مدیــر اداره برنامهریزی فروش سایپا در قسمت اخالل در نظام توزیع نیازمندیها­ی عمومی تبانی داشــتهاند. همچنین شــبکه گســتردهای از افــراد در امــور ترخیــصدار­ی فعالیــت داشــتند. برخــی مســئوالن و معاونــان ارزی بانکهــای مختلــف مراحــل تخصیــص ارز بــه بانک را تســهیل و در قبال آن سکه دریافت میکردند.

حســب تحقیقات صورت گرفته متهمــان در کل کشــور اقــدام بــه توزیــع خــودرو و تحویــل بــه ســایر نمایندگیها­ی شرکت خودروسازی ســایپا میکردهانــ­د در حالــی کــه شــرکت خودروســاز­ی ســایپا بایــد ایــن کار را انجــام مــیداد کــه ایــن بیتوجهــی منجر بــه گرانی و کمبود خودرو شــد. از ســوی دیگر حتی یک ریــال مالیــات نیــز از ســوی متهمان پرداخــت نشــده کــه ایــن خــود از مصادیق پولشویی به شمار میرود.

نماینــده دادســتان در ادامــه بــا اشــاره به گزارشهای متعدد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره شبکه پولشویی مذکور اقدامات قابل توجه متهمان را عنوان کرد. او گفت: نجوا الشیدایی در سال ۷۹، تعداد 2 هزار سکه دریافت کرد و از وی 30 حساب در شــبکه بانکــی شناســایی شــد و تا زمــان تهیــه کیفرخواســ­ت گــردش مالی حسابها ۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

۸3 حســاب بانکــی بــا گــردش دو هــزار میلیاردی متعلــق به آقای ابوطالــب بهــزادی (متهــم اصلــی پرونــده) و همچنیــن ۵ هــزار ســکه بــا ســوابق آمــوزش و پــرورش او همخوانی ندارد.

عصمــت اوحــدی مــادر وحیــد بهــزادی متولــد 133۵ کــه در اطالعــات پایــه بانکــی، خــود را خانهدار معرفی نموده، فاقد سابقه مالیاتــی، به عنــوان بازرس شــرکت هرمــس افــق معرفــی گردیــده کــه ۵3 حســاب از وی شناســایی شــده اســت. این حسابها تا زمان تنظیم کیفرخواست سه هزار و 00۵ میلیارد ریال گــردش حســاب داشــتهاند که احتمــاالً در راســتای فعالیتهــا­ی خانــم نجوا الشــیدایی و تأمین وجه ۵ هزار سکه بوده است.

حســینی در ادامــه یکــی از ایــن دالیــل اخــالل را از طریــق فــروش ســبدی محصوالت سایپا عنوان کرد و گفــت: خانــم الشــیدایی و وحیــد بهــزادی از طریــق نمایندگی شــیراز برخــالف مقــررات قانونی اقــدام به انعقاد قرارداد مشــارکت در ساخت و تولیــد 00۷۶ دســتگاه خــودرو بــا آورده 30 میلیــارد تومــان نمودهاند که جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آن را امضــا نمــوده اســت. شــرکت ســایپا عــالوه بر مشــارکت یــک فرد حقیقــی در تولیــد 00۷۶ دســتگاه خــودرو تنهــا بــا پیشپرداخــ­ت ۵ میلیــون تومــان خودروهــا را تحویل داده کــه ایــن مــورد اعتراض ســایر نمایندگیها در پی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.