Iran Newspaper

بدهیهای ارزی بانک مرکزی کاهش یافت

-

بدهیهــای ارزی بانــک مرکــزی در خــرداد ۸9 بــه ۱22 هــزار میلیــارد ریــال رســید که نســبت به مــدت مشــابه پارســال تغییری نداشــته، اما نســبت به پایان ســال 79، هشت دهم درصد کاهش یافته است. بررسی آمار بدهیها و داراییهــا­ی خارجــی بانــک مرکــزی نشــان میدهــد کــه میــزان بدهیها و داراییهــا­ی خارجــی ایــن بانک روندی کاهشــی داشــته اســت. بر اســاس تازهترین آمار بانک مرکزی، بدهیهای ارزی این بانک در خرداد ۸9 به ۱22 هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به مدت مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به پایان سال 79، هشت دهم درصد کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran