نظارت استصوابی باید وجود داشته باشد

سخنگوی شورای نگهبان: در برخی انتخابات حاکمیت پول و پول ساالری براحتی قابل لمس است

Iran Newspaper - - News - تا انتخابات

ســخنگوی شــورای نگهبان در کمترین گفتوگویــی اســت کــه درخصوص نظــارت اســتصوابی مورد پرسش قرار نگیرد. اما هرچقدر که این ســؤال بــرای هزارمین بار هم تکرار شــد، کدخدایی را مصممتر به دفاع از تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی میکند: «شــورای نگهبــان نظارت بر انتخابــات مجلس خبــرگان رهبری، ریاســت جمهــوری، مجلس شــورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.»

عباســعلی کدخدایــی در گفتوگوی مفصل خود با خبرگزاری ایســنا، در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا مشــخص نبــودن تعریــف رجل سیاســی و رجــل مذهبــی دامنــه نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبان را گســتردهتر نمیکنــد، گفت: شــاید بتوانیــم ایــن گونــه تفکیــک کنیم که نظارت اســتصوابی که همان نظارت قانونی اســت و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد. او ادامه داد: پس، از نظارت استصوابی بــا این نگاه خارج شــوید کــه این نوع نظــارت یــک نظــارت قانونی اســت و فرقــی نمیکنــد از ســوی شــورای نگهبــان باشــد یــا هــر نهــاد دیگــری کــه چنیــن نظــارت قانونــی مؤثــر را طبق قانــون انجام میدهــد. اما این طــرف قضیــه در حالــی کــه برخی از شــاخصهای تعیین مصادیق مانند رجل سیاســی و مذهبی که عمدتاً در انتخابــات ریاســت جمهــوری و ناظر بــر اصــل 115 اســت معلوم نیســت، ممکــن اســت در تعییــن مصادیــق مشــکالتی را بــه وجــود بیــاورد. بــه همیــن خاطــر سیاســتهای کلــی انتخابــات از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابالغ شــد و شــورای نگهبان مکلــف شــد شــاخصهای رجــل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریــف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ■ میگویند 200 میلیون خرج تبلیغات انتخاباتی کردیم ولی چند میلیارد بوده

کدخدایــی در پاســخ بــه ســؤال دیگــری مبنــی بــر اینکــه شــورای نگهبان در راســتای رصــد هزینههای انتخاباتــ­ی در انتخابــات پیــش روی مجلس شورای اسالمی چه اقداماتی انجــام داده اســت؟ گفــت: واقعیت ایــن اســت که بــا توجه به روشــنگری رســانهها شــاید مشخص شــده باشد کــه در برخی انتخاباتها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول ساالری براحتی قابل لمس است.

در ایــن چنــد دوره اخیر هم مدام افزایــش پیــدا کرده اســت و از گوشــه و کنــار میشــنویم فــالن فــرد چنــد میلیــارد و چنــد صــد میلیــون بــرای انتخابــات هزینــه کــرده اســت. در ایــن چنــد دوره اخیــر بســیار داریــم کــه گــزارش میشــود فــردی چنــد میلیارد هزینه کرده است، با خودش صحبــت میکنیــم، میگویــد نه من مثــالً 200 میلیــون هزینــه کــردم، بــا کارشــناس صحبــت میکنیــم میگوید این حجــم از تبلیغات چند میلیارد بــوده و به چند صــد میلیون اکتفــا نکرده اســت. او ادامــه داد: اما اوالً هیــچ ابزار تشــخیصی بــرای این مســأله به صــورت قانونــی در اختیار ما قرار نگرفته اســت. ثانیاً مکانیزمی هم بــرای ایــن موضــوع در قانون در نظــر گرفتــه نشــده اســت. در برخــی جاهــا شــاید نظــارت اســتصوابی­ای کــه فرمودیــد مؤثــر باشــد. شــورای نگهبــان گاهــی از نظــارت مؤثر خود اســتفاده کرده است. اگر برای شورای نگهبــان روشــن شــود کــه هزینههای غیرمتعــار­ف از جانــب یــک نامــزد صــورت گرفتــه اســت قطعــاً در بررســی صالحیتهــا ورود میکند و ممکن اســت بحــث تأیید صالحیت را بــا مشــکل مواجــه کنــد. ولــی ایــن امــر، یــک ابــزار حداقلــی اســت زیرا تبلیغــات معمــوالً در هفتههای آخر انتخابات انجام میشــود که بررســی صالحیتها صورت گرفته و شــورای نگهبــان بایــد دوبــاره بــه بررســی صالحیــت برگردد کــه فرصتها کم و اثبات اینها سخت است. کدخدایی در پاسخ به سؤالی درخصوص دلیل نپیوســتن شــورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات، گفت: نظرات شــورای نگهبــان اصالً مسائل محرمانهای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشــار اســت. مگر در مورد بررســی صالحیتها که آنجــا قانون بر محرمانه بودن تأکید کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.