مانور مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان

Iran Newspaper - - News -

رئیس امور بینالملل و دیپلماســی دفاعی ســتادکل نیروهای مســلح از برگــزاری رزمایــش دریایی مشــترک ایران، چین و روســیه در دریای عمان و شــمال اقیانــوس هنــد در آینده نزدیک خبر داد. ســرتیپ قدیــر نظامی، در گفتوگو با فارس اعالم کرد: رزمایشهای مشــترک با دیگر کشــورها را آغاز کردهایم و بزودی برای اولین بار بعد از انقالب اســالمی، رزمایش مشــترک دریایــی را با روســیه و چیــن بهعنوان دو قــدرت بزرگ به صورت ســهجانبه در شــمال اقیانــوس هنــد و دریــای عمــان برگــزار خواهیم کــرد. منطقهای که قرار اســت در آن رزمایش مشــترک انجام شــود، شــمال اقیانوس هند و دریــای عمان اســت که آبهای بینالمللی و آزاد اســت. ما بــه هیچ عنوان چنین رزمایشی را در خلیج فارس برنامهریزی نکردهایم، البته ما با کشوری مثل عمان که هر دو در ســاحل خلیج فارس و تنگه هرمز قرارداریم در این منطقه رزمایش برگزار کردهایم و یک موضوع کامالً طبیعی است. وی ادامه داد: پــس رزمایش بناســت در آبهای بینالمللی برگزار شــود؛ رزمایشها اهــداف مختلفی را دنبال میکنند که خیلی اوقات تبادل تجربیات تاکتیکی و نظامــی اســت، گاهــی این رزمایشهــا بار سیاســی و اهداف سیاســی دارد و نشــان دهنــده نوعــی همگرایــی بین شــرکت کننــدگان اســت .برآوردها و تحلیلهای سیاسی و نظامی بسیار روی این اتفاقات حساب بازخواهند کرد و در تحــوالت راهبــردی مدنظر قرار خواهند داد .ایــن مقام نظامی گفت: از ســویی در آینده نزدیک مقاماتی در ســطح رؤســای ســتاد نیروهای مسلح، وزرای دفــاع و فرماندهــا­ن نیروهای مســلح از چند کشــور منطقــه به تهران خواهند آمد که در آینده خبر آن اعالم خواهد شد، به طور کلی این اقدامات دارد تحرک دیپلماسی دفاعی را به نمایش میگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.