Iran Newspaper

تاآخرایستا­دهایم

زنگنه از «آخرین دوره نبرد» میگوید درخواست ریاض از بغداد: 20 میلیون بشکه به ما نفت میدهید؟ / کمبود شدید بنزین در عربستان خودروها را در صفهای طوالنی و چند ساعته پمپ بنزینها قرار داد

-

گــروه اقتصــادی / ایــن روزها عربســتان بــرای حفــظ اعتبــار خــود در بــازار نفت هر اقدامــی انجام میدهد. تــا جایی که شــنیده میشــود، ســعودیها بهمنظور جبــران کمبــود عرضــهای کــه پــس از حمالت اخیر نفتی بهوجود آمده، دست بهدامن عراق شدهاند.

خبرگزاری پالتس، در این باره نوشته اســت: «شــرکت آرامکو در حال بررسی فــرآوری گریدهــای نفتــی ماننــد نفــت ســبک بصــره در پاالیشــگا­ههای خــود برای جبران افت تولید بهدلیل حمالت صورت گرفته به تأسیســات نفتی بقیق و میــدان نفتــی خریــص اســت. آرامکو برای خرید حدود ۰۱ میلیون بشکه نفت ســبک بصــره بــرای بارگیــری در اکتبر یا نوامبر با ســومو (شــرکت بازاریابی نفت دولتی عراق) تماس گرفته است.»

در همین حال روزنامه وال اســتریت ژورنال رقم باالتری را درباره درخواست خریــد نفت ریاض از بغــداد اعالم کرده و میگویــد کــه عربســتان درخواســت خرید ۰2 میلیون بشکه نفت را به عراق داده اســت. نفــت ســبک بصــره از نظر کیفیــت مشــابه ‪Arab Heavy‬ (نفــت ســنگین عرب) اســت که خوراک اصلی پاالیشگاهه­ایسعودیاست.نمایندگان شــرکت ســومو و همچنیــن ســخنگوی آرامکــو تاکنــون حاضر نشــدهاند در این باره اظهارنظر کنند؛ اما رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق میگوید که «عراق یک بشکه نفت هم به عربستان نخواهد داد.» بهگزارش النهرین، حسن الکعبی گفته اســت: «عــراق خــارج از بازیهای اخیر گام برمیدارد.» ■ شکبازاربهت­وانعربستان

عربســتان مدعی اســت کــه نیمی از تولید متوقف شــده خود، یعنی نیمی از 5.7 میلیــون بشــکه در روز را احیــا کرده اســت و ظرف دو تا ســه هفتــه میتواند به شــرایط عــادی تولیــد بازگــردد. اما تا آن زمان این کشــور میخواهد بخشی از تقاضــای مشــتریان خــود را از محل این ذخایرتأمین­کند.

طبــق آمــار ســازمان ،JODI ذخایــر نفــت عربســتان ســعودی در ژوئیــه بــه ۸.97۱میلیونب­شکهرسیدکهپ­ایینترین ســطح از اوت ســال 7۰۰2 است که البته تاجران میــزان واقعی آن را خیلی کمتر از اینها میدانند.

با وجــود اظهارات اخیر ریــاض، بازار چنــدان به تــوان ســعودیها خوشــبین نیســت. چه در بخش بازیابی تأسیسات و چــه در زمینــه اســتفاده فــوری از ظرفیتهای موجود تولید نفت آن.

در ایــن بــاره رویتــرز مینویســد: «هفتههــا بعــد از حملــه به تأسیســات نفتــی آرامکو مشــخص خواهد شــد که عربســتان توانایــی جلوگیــری از کاهش شــدید عرضه نفت را داشته یا خیر، چرا که فعالً با اســتفاده از ذخایر خود آسیب واقعی را مخفی کرده است.» ■ خریدهاینگر­انکنندهعرب­ستان

اخبــار نگرانکننــ­ده دیگــری کــه میزان ذخایر عربســتان را ناکافی نشــان میدهــد ایــن اســت کــه بــازوی تجاری آرامکو بهدنبال خرید محصوالت نفتی از عــراق و محصــوالت پاالیشــگا­هی از امارات اســت. فراتر از درخواســت خرید نفــت عــراق که بــه جزئیــات آن اشــاره شــد، چندین منبــع آگاه اعــالم کردهاند کــه آرامکــو ۰2۱ هــزار تن ســوخت دیزل از امــارات خریــداری کــرده اســت. در همیــن حــال صــف هــای طوالنــی در پمــپ بنزیــن های عربســتان که رســانه هــای متعــددی از آن گــزارش دادهاند، نشاندهنده وضعیت قرمز در این کشور اســت به طوری که کمبود شــدید بنزین در عربســتان خودروهــا را بــه صفهای طوالنی و چند ســاعته در پمپ بنزینها کشــانده اســت. در این شــرایط حتی در صورتــی که آرامکو بتواند نفت مورد نیاز خریداران خود را به طور کامل با استفاده از ذخایر خود تأمین کند، این مشــکل به وجود میآید که نفت از همان ردهای که خریدار قبــالً ســفارش داده بود نخواهد بــود. آرامکــو حداقــل بــه ۶ پاالیشــگا­ه آســیا خبر داده اســت کــه رده نفت خام ســفارش داده شده آنها باید تغییر کند. این مشکلی بزرگ برای پاالیشگاهه­ایی اســت که خــود را برای پاالیــش یک رده خاصنفتیتنظ­یمکردهاند.

پاالیشــگا­ه رالینــس هنــد کــه قبــل از حملههــا قرار بود نفت ســبک عــرب را دریافــت کنــد، حــاال باید نفت ســنگین عرب را بپذیــرد. از پاالیشــگا­ههای کره و ژاپن هم خواسته شده که همین سوئیچ را انجــام دهنــد. ایــن نشــان میدهد که آرامکو نتوانسته است همه سفارشهای مشــتریان خــود را همانطــور کــه بایــد، تأمینکند. ■ نفتابزارسی­اسینیست

نگرانی بازار به اتفاقات اخیر خالصه نمیشــود. اکنــون بــازار نفــت دلواپــس احتمال ادامه پاسخ ارتش یمن به تجاوز ســعودیها در بازار نفت اســت. آن هم در شــرایطی که مدتهاســت رفقــای این کشور یعنی امریکا «از نفت بهعنوان یک سالحاستفاد­همیکنند.»

در ایــن رابطه، وزیــر نفت بار دیگر بر غیرسیاسی بودن نفت تأکید کرد و گفت: «رویــه امریکا درســت نیســت. نفت که سالح نیســت، اگر از این کاالی راهبردی ایــن گونــه اســتفاده شــد، پس بــه همه اجازه داده میشود که از آن به این شکل استفادهکنن­دکهاینرویه­صحیحنیست. نفــت کاالی مــورد نیاز توســعه و زندگی

جاری مردم است و باید بگذارند جریان نفــت آزادانــه در بازارهــا وجــود داشــته باشــد.» یکی از کشــورهایی کــه اینگونه مــورد حملــه امریکا بــوده، ایران اســت. اما ایستادگی در برابر فشارهای خارجی ادامه دارد. ■ ایستادهایم

«مــن اســم دوران کنونــی را «دوره

آخرین نبــرد» میگــذارم. جنگ کنونی بــا امریــکا، اســرائیل و منافقیــن اســت. بهنظرم منافقین میخواهند با حمایت کاخ ســفید تجدیدحیــا­ت کننــد. نســل جــوان مــا خیلــی از مســائل دوره جنگ تحمیلی را نمیداند، از آنجا که ما ضربه خوردهایم میدانیم چه خبر است، پس باید ســخت و پایدار باشیم و با تدابیری کــه میاندیشــی­م خداونــد هــم کمــک میکند.»

ایــن جمــالت را بیژن زنگنــه به زبان مــیآورد. وزیــر نفــت در ســیویکمین گردهمایی فرماندهان مهندســی رزمی جنگ جهاد، بیان کرد: «امام حسین(ع) در کربــال جهــادی بــزرگ و تاریخــی انجــام داد که به شــهادت خود، بــرادر و خانــوادها­ش منجــر شــد. امروز شــرایط مــا ماننــد زمانــی اســت کــه فضــا برای امام ســجاد(ع) که ۰۳ ســال پس از امام حســین(ع) زندگی کرد ســخت و دشوار بــود، اما در همان مدت امام ســجاد(ع) انسانهای زیادی تربیت کردند. ما امروز دوباره وارد دوران سخت شدیم.»

وی ادامه داد: «اکنون شــرایط از نظر اقتصــادی چنــد برابــر از دوران جنــگ ســختتر شــده اســت؛ در زمــان جنگ، نفتمــان را میفروختیــ­م و پولــش را دریافتمیکر­دیموهرچهمی­خواستیم میخریدیــم، امــا اکنون شــرایط بســیار ســخت و پیچیــده اســت. وزارت جهــاد (کشــاورزی) و وزارت صنعــت (معــدن و تجــارت) نیــز در این شــرایط در بخش واردات مشــکل دارنــد؛ آنچــه در زمــان حاضــر مهم اســت اینکه باید بــا همان روحیه دوره جنگ کار کنیم. همه تالش کنیــم، انســانیت و جهــاد همیشــه زنده است.»

یکــی از اقدامــات جهــادی وزیر نفت، پیگیری توســعه در ایــن صنعت حتی در دوره شــدیدترین تحریم هاســت. به این منظــور زنگنــه روز گذشــته از مهمتریــن پاالیشــگا­ههای کشــور یعنــی نفــت بندرعباس و ســتاره خلیج فارس بازدید کرد و پیگیر طرحهای توســعهای منطقه ویــژه پــارس در عســلویه شــد کــه از آن با عنوان پیام روشــن وزیر نفت به عملیات روانی عربستان یاد می شود.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran