Iran Newspaper

مجوز پروازهای اربعین صادر شد

-

ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه مجوز پروازهای اربعین بــرای شــرکتهای هواپیمایی صادر شــده اســت، گفــت: با توجه بــه تعیین نــرخ بلیت پروازهای اربعین، با هرگونه گرانفروشــ­ی در نــرخ بلیت برخورد میشــود. بــه گــزارش ســازمان هواپیمایــ­ی کشــور، رضــا جعفــرزاده افــزود: ســازمان هواپیمایــ­ی کشــوری آمادگــی دارد کــه به درخواســت شــرکتهای هواپیمایــ­ی برای صدور مجوز پروازهای فوقالعاده اربعین نیز پاســخ دهد. وی گفــت: مــالک صدور مجــوز پروازی بــرای شــرکتهای هواپیمایی، توان عملیاتی شرکتها، رعایت دقیق اصول ایمنی و ظرفیت آنها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran