Iran Newspaper

شکلواگذاری­شرکتهایدول­تیتغییرمیک­ند

-

فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد گفت: ســعی میکنیم در هیأت واگــذاری روشهای واگذاری و قیمتگــذار­ی را متنوع کنیم و از روشهایــی مثــل واگــذاری مدیریــت و اجــاره بــه شــرط تملیک اســتفاده شــود. وی تأکید کرد: روشهای واگذاری و قیمتگذاری در روند خصوصیســاز­ی را باید اصالح کنیم. وی با اشــاره به اینکه مــوارد انتقاد در خصوصی ســازیها را بررســی کردیــم، افزود: مراحــل واگذاری منطبــق بر قوانین و مقــررات انجام شــده اســت. وی گفت: قانون جدیدی که چنــد ماه قبل ابالغ شــد برای خریداران ســهام راهبــردی عالوه بر اهلیت مالــی باید اهلیت فنی و تخصصی نیز سنجیده شود که این قانون پیش از این وجود نداشت. وی با بیان اینکه امســال ۶ پاالیشــگا­ه و ســهام بیمه البرز بهعنوان ســهام دولتی در بورس عرضه شد، گفت: هدف از واگذاریها، تأمین مالی دولت نیست بلکه ضرورت اجتنابناپذ­یر برای نجات اقتصاد کشور از دولتی بودن است./مهر

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran