عواید اصالح ساختاری قیمتها به کمدرآمدها داده شود

Iran Newspaper - - News -

رئیس جمهوری گفت: عواید حاصل از هرگونه اصالح ساختاری قیمتهاصرفاًبایدبهاقشا­رکمدرآمدوا­فرادداراید­رآمدثابت انتقال داده شــود. حســن روحانی در چهلمین جلســه شــورای عالی هماهنگی سران سهًقوه تأکید کرد که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصالح ســاختاری قیمتها صرفا باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شــود تــا کاهش قــدرت خرید آنان با توجه به نوســانات تورمــی در حد ممکن جبران شــود.» در چهلمین جلسه شــورای عالی هماهنگی سران ســه قوه سازمان برنامــه و بودجــه گزارش خود را درباره ســاز و کار تعیین قیمت حاملهای انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و تصمیمات الزم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد. در بخش دیگری از طرح اصالح ســاختاری، پیشــنهاده­ای مربــوط به اصالح نظام مالیاتی کشــور مورد بررســی قرار گرفت و اصول و جهتگیریهای اساســی از قبیل کاهــش معافیتهای مالیاتــی، افزایش شــفافیت و حمایت از تولید با اســتفاده از تخفیفهای هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت. در ادامه این جلســه؛ رئیس ســازمان برنامه و بودجه، رئیس ســازمان بازرســی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و نظارت بــر واگذاری طرحهای نیمه تمام تعیین شــدند. این هیــأت به عنوان مرجع نهایی تشــخیص انطباق تصمیمــات واگذاری در اســتانها با مقررات مربــوط را بر عهده دارند. این تصمیم جهت ســرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیــل طرحهــای نیمــه تمام اتخاذ شــده اســت. همچنین مســائل مربوط به بازپرداخت اقساط نیروگاههای بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در راستای سیاســت حمایــت از مصرفکنندگا­ن به هیأت امنای صندوق توســعه ملی ارجاع شد./ پایگاه اطالعرسانی دولت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.