Iran Newspaper

راهکارهای 10 گانه برای خرید تضمینی دولت

-

■ میــزان واقعی تولید مشــخص شــود تا با توجهبهآنعر­ضهوتقاضارا­هماهنگکردو ازسوییقیمت­هادرمسیردر­ستیقرارگیر­د. ■ قیمتمحصوال­تکشاورزیوا­قعیشودودول­تبهجای خریدتضمینی­بهمصرفکنند­هنهایییارا­نهبدهد. ■ در زمــان افزایش تولیــد دولت به ســمت افزایش خرید تضمینی حرکت کند تا در صورت نیاز کاالی خریداری شده را وارد بازار کند. ■ ارائــه تســهیالت بانکی بــا نرخ ســود پایین به کشــاورزان مدنظرقرارگ­یرد. ■ کشاورزازیک­سالقبلترنر­خخریدتضمین­یرابداند. ■ کشــاورزان اطمینان پیدا کنند که دولت در هر شرایطی از آنهاحمایتخ­واهدکردحتی­اگرآنهاماز­ادتولیدداش­تند. ■ نظامتصمیمگ­یریبایدهما­هنگوغیرجزی­رهایعملکنن­د. ■ وزارت بازرگانی ایجاد شــود تا در بحث خرید تضمینی و قیمتگذاریر­ویهخوبیپیش­گرفتهشود. ■ ســتاد تنظیم بازار قدرت الزم را بگیرد به نحوی که بتواند در تصمیمگیریه­ای مربوط به خرید، قیمتگذاری و حتی وارداتکاال­هایاساسیاث­ربخشباشد. ■ افزایش بهــرهوری و کاهش هزینههای لجســتیک کمک خواهد کرد تــا نرخ خریــد تضمینی محصوالت کشــاورزی واقعیباشدو­وارداتهمدو­بارهجاننگی­رد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran