جزئیات نرخ رشد بهار

Iran Newspaper - - News -

ســازمان برنامــه و بودجــه نــرخ رشــد اقتصادی بخش کشــاورزی و صنعــت در بهــار امســال را اعــالم کــرد. براســاس گــزارش ایــن ســازمان نرخ رشــد گروه کشــاورزی بــه 6.5 درصد افزایش یافته اســت. این درحالی اســت که نرخ رشــد این گروه در زمســتان ســال گذشــته منفی 3 درصد بوده اســت. همچنین نرخ رشــد بخش صنعت نیز درحالی در ســه ماهه نخســت امسال به صفر رســیده که این نرخ درآخرین فصل سال گذشته منفی 9 درصد بوده اســت. گفتنی اســت براساس اعالم مســئوالن در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در مجموع به مثبت 4 دهم درصد رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.