Iran Newspaper

اجرایشهرکه­ایصنعتیمشت­رکباکشورها­یهمسایه

-

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح ملی تولید پوشاک از سال گذشته در دستور کار بوده و 5 استان بهعنوان پایلــوت طرح را عملیاتی کرده و در همین راســتا دو اســتان سیســتان و بلوچســتان و کردســتان نیز برای اجرای طرح به اســتانهای مزبور اضافه خواهند شــد. رحمانی بیان کرد: اجرای شــهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه جزو سیاستهای وزارت صمت است و در این خصوص اقدامات و تفاهماتی با برخی کشورها انجام گرفته و ضرورت دارد این موضوع در سیستان و بلوچستان هم به طور جد دنبال شود. وی گفت: خوشــبختان­ه امروز یک ثبات نســبی در بازار کشــور ایجاد شــده و با رصد انجام گرفته از 100 قلم کاالی ضروری مورد نیاز مردم روند قیمت اکثر کاالها کاهشی است./وزارت صمت

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran