آثار دستور فوری

Iran Newspaper - - News -

بــا توجه بــه اینکه در 13 ســالی که از واگــذاری هپکــوی اراک بــه بخــش خصوصــی میگذرد، مشــکالت این واحــد صنعتــی بارها دولت را مجبور بــه مداخله کرده است، این سؤال مطرح میشود که دستور فوری رئیس جمهوری بــرای تعییــن تکلیف وضعیت ســهامداری این شــرکت چــه آثاری بــرای کارگــران آن و خود هپکو دارد؟ درهمین زمینه مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی به «ایــران» گفــت: بهطور قطــع اجرای دســتور رئیس جمهــوری بــرای تعییــن تکلیــف هپکــو، بــه بهبــود وضعیــت کارگــری و تولیدی ایــن شــرکت میانجامد. درواقــع با راهکارهایی که برای پیش خرید محصوالت ایــن شــرکت اتخــاذ میشــود، هپکــو بــه مــدار تولیــد بازمیگــرد­د و تمــام مطالبــات کارگــران نیــز پرداخت خواهد شد. جعفر سبحانی توضیح داد: با توجه به اینکه سهامدار فعلی هپکو تعهدات خود را انجام نداده است، دستور رئیــس جمهــوری نیــز داللت بر ایــن دارد کــه هپکو به خریــدار دیگری واگذار شــود و ســهامدار آن تغییر کند. درهمیــن راســتا نیــز تالش ســازمان خصوصیســاز­ی یافتــن خریــدار جدیــدی اســت کــه توانایــی اجــرای تعهدات قانونی را داشــته باشد که دراین صورت تمام مشکالت این شرکت حل خواهد شد. وی تأکیــد کــرد: دســتور رئیــس جمهــوری بهصــورت همزمــان وزرای اقتصــاد، صنعت و تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی را خطــاب قرار داده اســت و ایــن به معنای این است که تمام این وزارتخانهه­ا در حوزه مسئولیت خود برای حل مشــکالت این شرکت بزرگ باید نقش داشته باشند. بــه گفتــه وی اگــر قــرار بــود تنها مســائل ســهامداری و یافتــن خریــدار جدید دنبال شــود، این دســتور تنها به وزیــر اقتصــاد داده میشــد، امــا بــا خطاب قــرار دادن وزرای صنعت و تعاون و کار قرار اســت تمام مسائل و مشکالت این واحد صنعتی بهصورت کامل حل شود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا همــکاری ایــن وزارتخانــ­ه بهصورت قطع مشکالت هپکو بهصورت کامل برطرف میشــود، توضیــح داد: درایــن بخــش وزیــر اقتصــاد مســائل سهامداری و واگذاری شرکت به خریدار جدید را پیگیــری میکنــد، وزیــر صنعــت زمینه پیــش خرید تولیــدات و فروش محصــوالت را فراهم میکند و وزیر تعــاون مســائل کارگری و بیمــهای این شــرکت را حل خواهد کرد. ســبحانی درپاســخ بــه ایــن ســؤال کــه پــس از تغییــر ســهامدار هپکو مطالبات کارگران را چه کسی پرداخت خواهــد کــرد؟ گفــت: بــا واگــذاری مجــدد هپکــو تمام بدهیهــا و داراییهــا­ی این شــرکت به خریــدار جدید منتقــل میشــود و خریــدار جدید نســبت بــه پرداخت معوقات کارگران اقدام خواهد کرد. وی ادامــه داد: براســاس قانــون و طبــق قــراردادی که بــرای تمــام شــرکتهای واگــذار شــده دولتــی منعقد میشود، در صورتی که خریدار نتواند به تعهدات خود عمــل کند، ســازمان خصوصیســاز­ی میتواند ســهام دولت را پس بگیرد و به خریدار جدیدی واگذار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.