Iran Newspaper

وقتی دنی بویل به بیتلز ادای دین میکند

- فائزه مشایخی خبرنگار

«دیــروز»، فیلــم جدید دنیبویــل را باید یــک ادای احتــرام تمام و کمــال به گروه بیتلــز دانســت کــه روایتــی طنزگونــه و عاشــقانه را در مــورد جوانــی بهنام جک بهتصویر میکشــد که شــیفته موســیقی اســت و میخواهــد ســتاره شــود. جــک امــا یک آدم معمولی اســت، یــک کارگر ســاده که تبدیل شــدن به یک ستاره پاپ اصلیتریــن رؤیــای زندگیاش شــده اما جز شکست در این راه هیچ بهرهای نبرده است. اجراهایی که جک در کافیشاپها میگــذارد یــا در مراســم عروســی و حتی جشــنوارهه­ای موسیقی برگزار میشود با شکســتهای تمام عیار روبهرو میشود. آنقدر که خودش باورش میشود که این کاره نیست و تا یکقدمی برگشتن از این مســیر میرود. اما بین تمــام ناامیدیها یک نفر به او ایمان و امید دارد. در ابتدای فیلم مخاطب شــاید بــه این باور برســد کــه این فیلم هــم یکــی از آن فیلمهایی اســت که بعد از 01دقیقه میشــود تمام و کمــال تا آخــرش را پیشبینی کــرد اما اینطــور نیســت و فیلــم از 15 دقیقه اول به بعد سرشــار از اتفاقــات و صحنههای هیجانانگیـ­ـز و البتــه موســیقیها­ی درخشانی میشود که تقریباً همگی آنها از گروه بیتلز است. فیلمی که نظر مثبت بســیاری از منتقدان ســینما را جلب کرد حتماً ارزش تماشــا دارد و میشــود آن را پیشنهادداد. ■ دیروز ■ کارگردان:دنیبویل ■ نویسنده:جکبرث ■ بازیگران:هیمیشپاتل،لیلیجیمز، سوفیادیمار­تینو ■ محصول:91۰۲

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran