ترخیص برنجهای انبارشده از هفته آینده

Iran Newspaper - - News -

محمدرضــا کالمــی، مدیــرکل دفتــر برنامهریــ­زی، تأمیــن، توزیــع و تنظیم بازارگفت:عملیاتترخی­صبرنجهای ترخیــص شــده در بنــادر در هفتــه پیــش رو آغــاز خواهــد شــد. وی درباره میــزان واردات برنــج در ســال گذشــته و پیشبینــی واردات در ســالجاری گفــت: بررســیها نشــان میدهــد، در ســال گذشــته 1.5 میلیون تن برنــج وارد کشــور شده اســت و برنامهریزی صورت گرفته بر واردات همین میزان برنج در سالجاری داللت دارد. به گفته وی، بر پایه مصوبه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون واردات دفتر معاون اول رئیسجمهوری در هفته آینده عملیات تعهدسپاری واردکنندگا­ن و ترخیص برنج صورت خواهد گرفت./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.