Iran Newspaper

باید به حوزه فرهنگ نگاه اقتصادی داشته باشیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در سفر به استان اردبیل:

- ندا سیجانی خبرنگار

بــه گفتــه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی «همســو شدن نگاههای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه و دولت بایکدیگرزم­ینهشکوفایی­هرچهبیشترا­ستعدادها و درآمدزایــ­ی فراوان را برای اهالی فرهنگ و هنر و رســانه فراهم کرده و کمــک میکند تا فعاالن این عرصهها روی پای خود بایستند.» به گــزارش مرکــز روابــط عمومی و اطالعرســا­نی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســیدعباس صالحی شــامگاه پنجشــنبه در چهاردهمین سفر اســتانی خــود در نشســتی بــا اهالی فرهنــگ، هنر و رســانه اســتان اردبیــل بیــان کــرد: «بســیاری از آســیبهای اجتماعــی و مشــکالت اقتصــادی را میتــوان بــا زبان تأثیرگــذا­ر هنر، فرهنگ و رســانه در کشــور از میان برداشــت و یا بــه پایینترین حد ممکن رساند و زمینه پیشــرفت و توسعه پایدار را در عرصههــای مختلــف فراهم کرد. فعــاالن این عرصهها به خاطر برخورداری از این توانمندیها برای رفع مشــکالت کشــور در صورت برنامهریزی مناســب، نــه تنهــا مصــرف کننــده نیســتند بلکه خود یک اقتصاد مولد هســتند.» صالحــی افزود: «دولــت تدبیر و امید تــالش دارد با اجرای برنامه و طرحهــای گوناگــون ایــن دیــدگاه را جایگزیــن نگرشهای صرف حمایتی کند.» اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه میتوانند در زمینه کاهش انواع ناهنجاریها­ی اجتماعی و یا توسعه گردشــگری به واســطه تولید آثار تأثیرگذار و فاخر کمک کنند و نیاز اســت که دولت همانگونه که به توســعه زیرســاخته­ا از قبیل راه، مســکن، منابع آبی و نظایر آن توجه میکند شرایط استفاده از این ظرفیت کمنظیر را فراهم آورد.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه تحقق این امر مهم نیاز به زمــان دارد ادامه داد: «دولت دوازدهــم با اجــرای چند طرح از جملــه فراخوان شــهرهای خــالق، ایجــاد خیابانهــا و گذرهــای فرهنگــی و معرفــی تولیــدات دهها هــزار هنرمند مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گامهای خوبی را در این ارتباط برداشته است.» صالحــی همچنیــن بــه اجــرای طــرح امضــای تفاهمنامه با اســتاندار­ان کشور برای ترکیبسازی منابــع وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــا منابع اســتانی اشــاره کرد و گفت: «در اجرایی کردن این طرح که از پارسال آغاز شده تاکنون ۹ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامهها و پروژههای فرهنگی در تعدادی از استانهای کشور تفاهمنامه امضا شده اســت.» او در ارتبــاط با بیمــه اهالی هنر و فرهنگ نیز بیان کرد: «تعداد بیمهشدگان این حوزه از ۷۲ هــزار و 300 نفر در ســال ۵۹31 به ۲۴ هــزار نفر در زمــان حاضــر افزایش یافته که رقمــی قابل توجه است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری با استانداری اردبیل از سرمایهگذار­ی 00٦ میلیارد ریالی در حوزه فرهنگی این اســتان طــی دو ســال خبــر داد و گفــت: «این منابع در حوزه زیرساختها بویژه احداث، تکمیل و تجهیز ســالنها و اماکن فرهنگی و هنری هزینه میشود وامیدواریم با تزریق این منابع حمایت از بخش فرهنگ و هنر، انجمنها و فعاالن رسانهای بــه شــکل درســت انجام شــده و شــاهد برگــزاری رویدادهای تأثیرگذارد­رتقویت فرهنگ عمومی در استان اردبیل باشیم.» صالحــی همچنیــن بــر صیانــت از داشــتههای فرهنگــی و انقالبــی کشــور تأکیــد کــرد و گفــت: «فرهنــگ دینی، فرهنگ ملــی و فرهنگ انقالبی داشتههای فرهنگی کشور هستند که صیانت از این موارد وظیفه ذاتی تمام دستگاهها و اقشار مختلف مردم اســت و شــورای فرهنگ عمومی نیز تمرکز دقیقی روی این موضوعات دارد.» او در نشســت شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان اردبیــل و شهرســتانه­ای تابعــه کــه در دفتر امام جمعه اردبیل برگزار شــد، با تأکید بر این مطلب افزود: «آییننامه شــورای فرهنگ عمومی کشــور نیــز تــا هفته آینــده به پایان میرســد و پــس از آن آییننامــه شــورای فرهنگی اســتانها هم تکمیل میشود.» صالحی با اشــاره به طرحهای بهبــود و صیانت از داشــتههای فرهنگــی کشــور، افــزود: «دو طرح در حــوزه فرهنگی کشــور وجــود دارد کــه از جمله آن نــگاه از باال بــه پایین به موضوعــات و چالشهای فرهنگــی اســت کــه در این نــوع نگــرش اقدامات دولت، صدا و سیما و مجلس در اولویت قرار دارد و در واقع این طرح مرکز محور است. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصریح کرد: طرح دوم مربوط به نگرش پایین به باالســت به نحوی کــه در این طرح نباید صبر کــرد و منتظر اقدامات دولت بود و اگر مرکز اقدامی نکند باید خود مردم بسیج شده و در راستای بهبود فضا تالش کنند.» صالحــی درباره ماهیت شــورای فرهنگ عمومی کشــور نیز افزود: «شورای فرهنگ عمومی کشور و اســتانها درصدد یافتن راهکارهایـ­ـی برای اجرای طرح دوم هســتند و برای عملی شــدن صیانت از داشتههای مذهبی، فرهنگی و انقالبی کشور تالش میکند.» وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در نشســت بــا اصحاب فرهنگ و هنر استان اردبیل در نگارخانه «خطائی» بقعه شــیخ صفیالدیــن اردبیلی هم حاضر شــد و در حاشیه این بازدید گفت: «رویکرد اصلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اقتصادی کردن حــوزه فرهنگ و هنر در تمامی اســتانهای کشــور بوده تا با فراگیرســا­زی شــاخههای متنوع و فراگیــر این بخش بــه درآمدزایــ­ی و روی پای خود ایســتادن هنرمندان کمک کــرد.» وی افــزود: «در برخی مواقع سیاستگذاری و آییننامهنو­یسیهای دولتمــردا­ن باعــث ایجــاد مشــکل در حــوزه اشــتغال و تســهیالت بانکــی فعــاالن فرهنــگ و هنــر میشــود و باید چنیــن ردپا و نشــانههای­ی که باعث نگاه نامناســب به حوزه فرهنگ میشــود، اصالح شود.» وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا بیــان اینکــه حمایتهــای گلخانــهای و مقطعــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر کافــی نیســت، ادامــه داد: «مســئوالن تصمیمســاز بایــد بــه حــوزه فرهنگ نــگاه اقتصــادی نیز داشــته باشــند.» وی بــر لزوم تغییر نــگاه دولتمردان در ســطح ملی و اســتانی در قبــال موضوعــات فرهنگــی تأکید کــرد و ادامه داد: «احــداث گذرگاههــا­ی فرهنگــی و هنــری در اســتانهای مختلف کشــور یکی دیگــر از گامهای رو بــه جلــوی مســئوالن در مواجهه بــا پدیدههای فرهنگــی و اجتماعــی اســت. جــذب گردشــگران و ســرمایه گــذاران از کانالهــای فرهنــگ و هنــر ســود هنگفتــی را در آینــدهای نزدیــک در جهــت اشــتغالزا­یی در اســتانها خواهــد داشــت.» وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در سفر ســه روزه خود با عسگرشاهی و حســن مردانی از هنرمندان استان اردبیل نیز دیدار کرد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran