کاهش واردات، سیاست محوری دولت

Iran Newspaper - - News -

رضارحمانی،وزیرصنعت،معدنوتجارت گفت: کاهش واردات بهعنــوان یکــی از ضروریات برای افزایش ســاخت داخل و رونق تولید از سیاســتهای اصلی دولت تدبیر و امید است. وی اظهار داشــت: با کاهــش واردات، تشــکلها، ســازندگان و انجمنهای صنعتــی داخلی کــه از توانایی باالیی برخوردارند حمایت شــده و فعالتــر خواهنــد شــد که این امــر افزایــش درآمدزایــ­ی را رقم خواهــد زد. رحمانی با اشــاره به اهمیت آغاز نهضتی با موضوع توجه بیشتر به تولید ملی، اضافه کرد: احیای مجموعهها و ظرفیتهایی که هماکنون بــا توان کمتری کار میکنند برای خودکفایی در ســاخت برخی از کاالهــای وارداتی از اولویتهای سه ساله این وزارتخانه محسوب میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اشتغالزایی را در گرو توجه به تولید داخل دانست و ادامه داد: در همین ارتباط برای شش ماهه دوم امسال ۰۰۱ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه ثابت واحدهای تولیــدی و صنعتــی در کل کشــور اختصــاص یافتــه کــه در صــورت تحقــق کامل آن میتوانیم شاهد رشد و تحول مناسبی در این عرصه باشیم./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.