Iran Newspaper

شایعهها تمامی ندارند

-

صبح روز جمعه شــایعه درگذشــت آلن دلون بازیگر سرشناس فرانسوی، بار دیگر در رســانهها دستبهدســت شــد؛ خبــری کــه پیــش از ایــن هــم چند بار منتشــر شــده بــود و از همان اولین دقایق انتشــار میشــد نســبت بــه صحت آن شــک داشــت. این بار هــم چنــد اکانــت توئیتــری و در کنار چند ســایت خبری بر اســاس عکس غمگینی که از دختر آلن دلون منتشر شــده بود دســت بــه انتشــار این خبر زدنــد و فــرض را بــر درگذشــت ایــن بازیگــر کهنــهکار گذاشــتند. اما خیلی زود صحــت این خبر زیر ســؤال رفت و زنده بــودن بازیگر فیلمهای «ظهر ارغوانی»، «ســامورایی»، «یوزپلنگ» و «روکو و برادرانش» تأیید شــد. چند ســاعت بعــد از ایــن انتشــار شــایعه درگذشــت آلن دلون پســر او، آنتونی دلون، در مصاحبهای با «هافینگتون پســت» زنــده بــودن پــدرش را تأیید کرد و گفت آلن دلون سه هفته پیش ســکته مغــزی کــرده و بعــد از انجام مراحــل درمانــی و مدتــی بســتری شــدن در بخــش مراقبتهــا­ی ویژه، به ســوئیس ســفر کــرده و ایــن روزها در حال اســتراحت اســت. آلن دلون که امســال در آخرین دوره جشــنواره فیلــم کن برنــده افتخــاری نخل طال شد در کنار تحسینهای بسیار همواره بــا نقدهــای زیــادی هم مواجــه بوده است. عدهای از فعاالن حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان این بازیگر 83 ســاله را متهم به خشــونت جنسی و بدرفتاری اخالقی کردهاند؛ اتهاماتی که مثل خبر درگذشت دلون صحت آنها همیشه زیر سؤال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran