ترامپ به دوباره کاری افتاد

کفگیر تحریم به ته دیگ خورد

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی / امریکا بــرای تحریمهــای ایران به «دوبــاره کاری» افتاده اســت و همه میگویند که حنای تحریمها دیگررنگیند­ارد. بعد از فضاسازی و زدن اتهامات بیاساس بــه ایــران درخصــوص حمــالت اخیــر بــه تجهیزات نفتی عربســتان، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریــکا، روز جمعه اعالم کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را به فهرســت تحریمهای این کشــور افزوده اســت. تحریمهای تــازه علیه ایران دو روز پس از دستور ترامپ برای «اقدامات تحریمــی بیشــتر علیــه ایــران» اعــالم شدهاند. رئیس جمهوری امریکا در توجیه تحریمهای جدید، گفته است که «ترجیح میدهد به جای توســل به اقدام نظامی، از طریق تحریمها روی ایران اثر بگذارد.» ■ تحریمهایتم­سخرآمیز نکته جالب در مــورد تحریم بانک مرکزی این اســت کــه این تحریــم تازگی نــدارد، تا آنجا کــه حتی معمــار تحریمهــای امریکا علیــه ایــران تحریمهــای جدیــد را مــورد تمســخر قــرارداده اســت. «ریچــارد نفیو»، کارشــناس امریکایــی مســائل تحریــم و نویسنده کتاب هنر تحریم، با مورد تمسخر قرار دادن اقدام رئیس جمهوری امریکا در اعــالم تحریم علیه بانک مرکــزی ایران در رســانههای اجتماعی اینگونه نوشت: «به لحاظ عملی، تالش میکنم این موضوع را بررسیکنیمک­هاینتحریمه­اچهفشاریبه فشارهایموج­ودفعلیاضاف­همیکنند.» نفیو که از او بهعنوان یکی از معماران شبکه تحریمهــا علیه ایران یاد میشــود ســپس در جــواب کاربــری که بــه نقل از «اســتیون منوچین»، وزیر خزانهداری امریکا نوشته با تحریمهایام­روزمنابعما­لیسپاهپاسد­اران قطع شدهاند، نوشته است: «این یکی دیگر خیلیعجیباس­ت.ماامروزسپا­هراتحریم کردیــم؟ وای پســر، ایــن خیلــی گام بزرگی است... البته اگر بالغ بر یک دهه قبل همین کاررانکرده­بودیم.بانکمرکزیچ­طور؟ای کاش این یکی هم در الیحه بودجه دفاعی سال ۲۱۰۲ تحریم نشده بود!» ■ بیاثریتحری­م تحریمهــای دوبــاره ایــران بهزعــم دولــت امریکا برای «سختتر کردن»، تحریمهای قبــل اســت؛ امــا بســیاری از تحلیلگــرا­ن بینالمللی تحریم دوباره را نشان از دست خالــی امریــکا در تحریمهای همــه جانبه ایران میدانند. چون به اعتقاد آنان، امریکا تاکنون هر نوع تحریمــی را علیه ایران اجرا کرده اســت و بهعبارتی «کفگیــر تحریمها به ته دیگ خورده اســت» و روند اثرگذاری تحریمهامنف­یاست.تحلیلگرانم­یگویند دور زدن تحریمها توسط ایران باعث شده آثار تحریمها در اقتصاد ایران رسوبی باشد و بــه همین دلیــل تحریم نقــش اندکی در بازدارندگی رشد اقتصادی ایران دارد. هــدف امریــکا در دور جدیــد تحریــم ایران دیــده شــدن آثــار تحریــم در بلند مــدت و «فشار حداکثری» برای فلج کردن اقتصاد ایران اســت. اما کارشناســا­ن با رد این ادعا، اینگونهاست­داللمیکنند­کهچونتحریم­ها از ابتــدا تــا کنــون، بهصــورت بلندمــدت زیرســاخته­ای ایــران را هــدف قــرار داده است، اثر خود را گذاشته و تحریم دوباره در برابر اقدامات ایران دیگر بیاثر است. ■ مسکو:تحریمهانام­شروعاست درواکنشبهت­حریمهایجدی­دامریکاعلی­ه ایران، روسیه اعالم کرده است که علی رغم تحریمهای جدید امریــکا، اما به همکاری مالــی و تجــاری با ایــران ادامه خواهــد داد. وزارت خارجــه روســیه بــا انتشــار بیانیهای اعالم کرد که تحریمهای امریکا علیه بانک ایرانی «نامشروع»اســت. روسیه همچنین افزوده اســت که مســکو همکاریهای خود با ایــران را در بخشهــای بانکی علی رغم تحریمهایجد­یدامریکااد­امهخواهددا­د. دولت ونزوئال نیز در بیانیهای، تحریمهای جدیــد امریــکا علیه ایــران را محکــوم کرد. دولتکاراکا­سدراینبیان­یهضمنمحکوم کــردن اعمال دوبــاره تحریمهای یکجانبه دولت واشــنگتن علیه ایران اعالم کرد: این اقدامــات امریــکا نقض تمامیــت ارضی و اســتقالل ایــران بــوده و مغایر بــا اقدامات صلح طلبانه اســت. در ادامه بیانیه دولت ونزوئال تصریح شده است: این تحریمهای یکجانبــه امریــکا نقــض آشــکار قوانیــن بینالمللــ­ی و همانند تروریســم اقتصادی اســت که اقدامــات چندجانبه را در مســیر مذاکرات سیاســی، احترام متقابــل و درک اوضاع در منطقه تضعیف میکند. دولت کاراکاس همچنین ضمــن اعالم حمایت از صلح و ثبات در خاورمیانه و همبســتگی بــا مــردم و دولت جمهوری اســالمی ایران در برابــر تحریمهــای امریــکا عنــوان کــرد کــه همچنان بــه مقابله خســتگیناپ­ذیر با یکجانبهگرا­یی در جهان و تهدید و استفاده از اهــرم زور و فشــار علیه کشــورها بهعنوان ابزار استعمار ادامه خواهد داد. ■ استیصالامر­یکا برخی مسئوالن ایران به تحریمهای دوباره امریــکا واکنــش نشــان دادهانــد. از میــان واکنشهــا، ســخنان محمد جــواد ظریف، وزیــر خارجــه، که بــرای شــرکت در مجمع عمومی ســازمان ملل متحده به نیویورک ســفر کرده، مورد توجه رسانهها قرار گرفته اســت. ظریــف در خصوص تحریــم بانک مرکــزی میگوید:«تحریــم مجــدد بانــک مرکزی ایران نشاندهنده استیصال امریکا اســت و بانــک مرکــزی پیشتــر تحریــم شــده بــود و حــاال بــا عنوانــی دیگــر دوباره تحریم شــده اســت.» ظریف، این اقــدام را «خطرنــاک و ناپذیرفتنـ­ـی و نقــض اصول شــناخته شــده بینالمللــ­ی در مصونیــت بانکهای مرکزی» دانسته و تأکید میکند: «اقدام امریکا نشان میدهد سیاست فشار حداکثریبهپ­ایانخودنزد­یکشدهاست». ظریــف میگویــد: «وقتــی یــک مؤسســه را چندیــن بــار بــا عناویــن مختلــف تحریــم میکننــد، نشــان دهنده آن اســت که آنچه فکر میکردند با سیاســت فشــار حداکثری میتوانند در ظرف چند ماه مــردم ایران را به زانو درآورند، شکست خورده است.» وزیــر خارجــه «تحریم بانک مرکــزی ایران را «خطرنــاک» دانســته و ایــن اقــدام را نشــاندهند­ه «تالش تحریمکنندگ­ان برای مانــع شــدن از خریدهــای بینالمللــ­ی و رســیدن غذا و دارو به مردم ایران» نام برد. بــه گفتــه ظریف ایــن اقدام، «نقــض تمام تعهــدات بینالمللی نهتنهــا برجام بلکه نقــض اصول شناختهشــد­ه بینالمللی در مصونیتبانک­هایمرکزیاس­ت.» عباس موســوی، ســخنگوی وزارت خارجه نیــز در واکنش به این تحریمهــا آن را «یک سیاست شکســت خورده» دانست و گفت: «تحریــم اعــالم شــده موضــوع جدیــدی نبوده و فقط تحریمهای قدیمی به شــکل دیگری بیان شده است.» سخنگوی وزارت امــور خارجــه سیاســت خارجــی امریــکا را سیاستی سردرگم و درمانده خوانده که جز زورگویی، یکجانبهگرا­یی و اعمال تروریسم اقتصــادی علیــه دیگــران مبنــای دیگــری نداشته و فاقد توانمندی الزم برای هرگونه ابتکارمعقو­لوپویایدیپ­لماتیکبرای­حل و فصــل مســالمتآم­یز اختالفات با ســایر کشورهاست. ■ دستخالیتحر­یمکنندگان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیــز در واکنــش بــه تحریــم مجــدد بانــک مرکزی تأکید میکند: «تحریم مجدد بانک مرکزی توســط دولت امریکا نشان میدهد که دســت آنها بــرای پیدا کردن اهرم فشــار علیــه ایــران تا چــه حــدی خالی اســت. اگر اینگونــه اقدامات میتوانســت در پیشــبرد خواستههای ظالمانه آن دولت مؤثر باشد، وضعیت اقتصادی کشــور بسیار متفاوت با وضعیــت فعلی بــود.» به گفتــه رئیس کل بانــک مرکــزی «ناکامیهــا­ی مکــرر دولت امریــکا در یک ســال و اندی گذشــته نشــان میدهد که این تحریمها بیاثرتر از هر زمان دیگری شــدهاند و اقتصاد ایــران، تابآوری

خود در مقابل تحریمها رابه همگان اثبات کردهاست.موفقیتهایا­خیربانکمرک­زی و ثبات بازار نشــان میدهد که خوشبختانه تجــارت و مبادالت مالــی کشــور از راههایی انجام میشــود که از ســوی امریکا غیرقابل تحریــم است.خوشــبختان­ه از دوره دور زدن تحریمها بــه دوره تحریمناپذی­ــری تجارت خارجــی عبــور کردهایــم و وقت آن رســیده اســت که دولت امریــکا از واقعیتها درس بگیــرد.» اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهوری هم گفت: در این شــرایط هم تهدید وجــود دارد و هم فرصت. کار ما در قوا و نهادهای حاکمیتی، کنترل تهدیدها و استفاده از فرصتهاست. کشور از پشتوانه قــدرت مردم، رهبری و ظرفیت ســرزمینی برخوردار اســت. مهمترین وظیفــه دولت، افزایش میــزان تابآوری کشــور اســت تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم. باید کارآیی نهادهــای رســمی افــزوده شــده و ســرمایه اجتماعیافز­ایشیابد.اگردولتونه­ادهای نظــام کارآمــد باشــند و مــردم کارآمــدی را ببینند، به آینده کشور امیدوار شده و سرمایه اجتماعیکشو­رافزایشمیی­ابدوبهسرعت

امور کشور انجام می شود. ■ تحریمهاچگو­نهکماثرشد؟ با توجــه به ســابقه طوالنی تحریــم امریکا علیه ایــران و با توجه به تجربه تحریمهای قبــل، ایران بــرای مقابله با تحریــم اتکا به توان داخل را در دســتور کار قرار داده است. یکی از برنامههای مهم ایران توجه به رشد درونزا بخصــوص در حــوزه کشــاورزی و تأمینامنیت­غذاییباتکی­هبرتولیددا­خلی اســت. در این راستا ایران همچنین کاهش خام فروشــی منابــع را مورد نظر قــرار داده اســت. توســعه همکاریهای منطقــهای و توســعه تجارت با همســایگان، اســتحکام روابــط با شــرکای تجــاری راهبــردی اقدام دیگــر ایران در کم رنگ کــردن تحریمهای امریکاســت. ایــران همچنین بــرای کنترل بازار ارز جلوگیــری از اتالف مصارف ارزی را با مهار واردات و جلوگیری از خروج ارز را در دســتور کار قرار داده است. همین اقدامات متقابل باعث شده تا تحلیلگران نسبت به اثرات تحریمهای جدید تردید کنند و آن را نشان از اصابت نکردن تحریمها به اهداف موردنظرامر­یکابدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.