Iran Newspaper

برخی داخلیها کنار امریکا ایستاده و به دولت حمله میکنند

دوقطبی واقعی به روایت اکبر ترکان: بازندههای انتخابات بروند دور بعد بیایند

- مهراوه خوارزمی خبرنگار

ســـخنان چندی پیش رئیس جمهوری در جلســـه هیأت دولت آن هم چند روز پس از خودســـوزی یک زن هوادار ورزش فوتبال و صدور احکام ســـنگین برای چند فعـــال کارگری یک بخـــش تحذیردهنده داشـــت؛ آنجا کـــه گفت «نباید برخی تندرویها و مســـیرهای غیر دقیق که مردم را آزار میدهد... بر مردمی که با سختیها مواجهند غصه جدیدی وارد کند» و هشدار داد که اگر دچار اختالف و دوقطبی شـــویم، راه پیـــروزی برای دشـــمن هموار خواهد شـــد. موضع گیری اســـتعاری که در گفتوگویی کوتاه با اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهوری به چند و چون آن پرداختیم.

■ رئیـــس جمهوری اخیـــراً در ســـخنانی بـــا انتقاد از دوقطبیســـ­ازی در فضـــای جامعـــه، آن را یکـــی از آسیبهای پیش روی مقاومت در برابر جبهه دشمن ارزیابـــی کردنـــد. ریشـــههای این دوقطبیســـ­ازی در کجاست؟

مـــن در صحبتهای اخیرم دولت آقای روحانی را به ســـه دوره دو ساله تقسیم کردم و بر اساس این تقسیمبندی به تشـــریح وضعیت آن پرداختم. دو سال ابتدایی متمرکز بر به نتیجه رساندن مذاکرات بـــا کشـــورهای غربی بـــود. حاصـــل آن برجـــام بود که بـــا تالش دولـــت، تأیید مقام معظـــم رهبری و تصویب مجلس به انجام رسید و یکی از مهمترین دســـتاورد­های دیپلماســـ­ی ایران محسوب میشود. دو ســـاله دوم زمانـــی بـــرای بهرهمنـــد­ی از آثار آن مذاکرات و توافق بود که به توسعه تجارت و افزایش ســـرمایهگ­ذاری منجر شـــد زیرا از نظـــر حقوقی رفع تحریمها کامالً اتفاق افتاد. دو ســـال ســـوم با آمدن رئیس جمهـــوری جدید ایـــاالت متحـــده همزمان شـــد. خب ترامپ نه تنهـــا به برجام کـــه به تمامی قراردادهــ­ـای بینالمللی پشـــت پـــا زد. منتها اینجا در ســـفر آقـــای ترامپ به ریـــاض میلیاردهــ­ـا دالر از درآمدهـــا­ی نفتی عربســـتان در قالـــب قراردادهای مختلف به امریکا ســـرازیر شد و عربستان و اسرائیل در پیمانی نانوشته کنار امریکا قرار گرفتند و کوشش کردند که بســـتری فراهم کنند برای رویارویی ایران و ایـــاالت متحده تـــا باالخره در فروردین ســـال 97 ترامپ اعالم کرد که میخواهد از برجام خارج شود و اردیبهشـــ­ت 97 تصمیمـــش را اجرایـــی کرد. این برای کشـــور ما یک ضربه اقتصـــادی بزرگ بود و به اقتصاد ما لطماتی وارد کرد. اما تصمیم بر مقاومت قرار گرفت. معنایش این نیست که ضربه تحریمها تأثیری ندارد بلکه خســـارتها­ی خودش را میزند منتها نظام اسالمی تصمیم دارد که مقاومت کند، تصمیم ندارد کوتـــاه بیاید و تســـلیم زورگوییهای ایاالت متحده شـــود. در اینجا یک مشکلی در درون پیش آمده است که کار را سخت میکند.

درســـت در نقطهای که ما باید به خاطر ضرباتی که از جانب امریکا وارد میشـــود همه فریادهایما­ن را بر ســـر امریکا بکشـــیم؛ عـــدهای در داخل کشـــور امریکا و تحریـــم و ترامپ را نادیده گرفتهاند و همه فریادهایشـ­ــان را بر ســـر رئیـــس جمهـــوری ایران و دولت میکشند. این یک کار غیر شرافتمندان­ه است که نشان از نادانی دارد. در بعضی مواقع هم نشان از ایـــن دارد که افرادی دارنـــد غرضورزی میکنند. در حالـــی کـــه ایاالت متحـــده با همـــه ظرفیتش به جمهوری اســـالمی ایران حمله اقتصادی و سیاسی میکند و نیروهـــای نظامیاش را هم آمادهباش به پـــای کار آورده به جای اینکه کنار دولت خودشـــان بایســـتند و با ایاالت متحـــده مقابله کننـــد؛ در کنار ایاالت متحده ایســـتاده­اند و دارند به دولت کشـــور خودشـــان حملـــه میکنند. ایـــن همـــان دوقطبی واقعی اســـت که اتفـــاق افتاده اســـت. اینکه حمله بـــه دولت کننـــد، دولـــت را تضعیف کننـــد و جنگ روانی علیـــه آن به راه بیندازند ایـــن یک اقدام غیر شرافتمندان­ه است علیه دولتی که با همه مشکالت و با همه فشـــارها در حال مقاومت اســـت. فضایی ایجاد شـــده که تندروهایــ­ـی کـــه از روز اول با برجام مخالـــف بودهانـــد و همانهایی که روشهایشـــ­ان ممکن بود کشور را با خطر بسیار بزرگ مواجه کند؛ حاال شـــروع کردهاند به فضاســـازی علیـــه دولت و رئیس جمهوری و به نفع کسانی که دارند به ما این ضربات را میزنند.

■ آقـــای روحانی در بخـــش دیگری از سخنانشـــا­ن گفتنـــد که نبایـــد بـــا برخـــی تندرویها مشـــکلی بر مشکالت مردم افزوده شود. آیا شـــما این تندرویها و افزایـــش فشـــارهای اجتماعی ناشـــی از آنها را هم در راســـتای همان دوقطبیسازی و ســـاز و کاری برای مقابله با دولت ارزیابی میکنید؟ پاســـخ من بـــه همه ایـــن مســـائل و خطاب به مسببانشان این است که این کشور هنوز جمهوری اســـت. یعنـــی رأی مـــردم حاکـــم اســـت. مـــردم هســـتند که رئیـــس جمهوری را انتخـــاب میکنند. رئیـــس جمهـــوری رأی آورده و پیـــروز انتخابـــا­ت اســـت مخالفانش باید بگذارنـــد او کارش را انجام دهـــد. اگر حرفـــی میخواهنـــ­د بزنند بایـــد در دور بعـــد رقابت کننـــد. اگر مردم به آنهـــا رأی دادند و احمدینژاد دیگری رئیس جمهوری شـــد، خیلی خب آن وقت رئیس جمهوری آنها تصمیمســـا­ز اســـت. اما االن که آقای روحانـــی رئیس جمهوری منتخب و مســـتقر اســـت، بگویند چرا با او دشمنی میکنند. اینهـــا باید بپذیرند کـــه رئیس جمهوری پیروز باید تا پایان دوره کارش را انجام دهد و همه بـــه او یاری بدهند. آنها که بازنـــده انتخاباتند نباید توقع داشته باشند که رئیس جمهوری به خواست آنهـــا عمـــل کنـــد. رأیدهنـــد­گان بـــه روحانی رأی ندادند که او حرف آنها را گوش کند. رأی دادند که فکر آقای روحانی جلو برود. اندیشـــه او هم مبتنی بر تعامل با جهان بوده اســـت. حاال هر وقت اینها در دور بعد پیروز شـــدند، بیایند رویارویی با جهان را آغاز کنند.

■ آیـــا قائل بـــه این هســـتید در شـــرایطی که فشـــار اقتصادی بایـــد در حوزههای دیگـــر از جمله در قبال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran