پرگار

Iran Newspaper - - أخبار -

خالصه داســـتان: تنها همدم یک پیرمرد تنها، پیرزنی اســـت که هر روز صبـــح در مجاور خانه او به تماشـــای پرندگان مینشـــیند. اما پس از مدتـــی پیرمرد با مشـــکلی مواجه میشـــود که باید خود را در خانه حبس کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.