شناساییپول­شویانازطری­قحسابهایاج­ارهای کارتنخوابه­ا

Iran Newspaper - - News -

محمدعلــی دهقان دهنــوی، معاون وزیــر اقتصاد با اشــاره به شناســایی حســابهای بانکی اجــارهای گفــت: عــدهای برای انجام سوءاســتفا­دههای مورد نظر خود از افــرادی که معموالً از اقشار ضعیف جامعه هستند مانند کارتن خوابها استفاده میکنند و با سوءاستفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام میکنند. وی درباره شناسایی حسابهای بانکی بیهویت اظهار داشت: عنوان بیهویت برای این دســته از حســابها درست نیست و به این حســابها اصطالحاً حسابهای اجارهای گفته میشود چراکه بانکها براساس قوانین و مقررات برای بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت را انجام میدهند. دهنوی افزود: این افراد یک بار در بانک حضور پیدا میکندًو پس از احراز هویت، حساب بانکی بهنام شخص افتتاح میشــود و این روال کامال قانونی به انجام میرســد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصادی ادامه داد: پس از آن اختیار حســاب را به فردی که قصد سوءاســتفا­ده از این حســاب را دارد میدهد و مبلغی هم به ازای آن دریافت میکند. وی با بیان اینکه بعضاً دیده شــده که در حســاب افــراد بیبضاعت چندین میلیــارد تومان ســپردهگذا­ری شــده اســت و گردش مالی آن حســاب هیچ تناســبی با وضعیت درآمــدی صاحب حســاب ندارد، ادامه داد: کســی که حســاب خود را اجــاره داده اســت به لحاظ قانونی متخلف اســت و مجازاتی هم برای آن فرد هم دیده شده است. مالیات این حسابها میلیاردی است و آن شخصی که حساب خود را اجاره داده است اگر صد سال هم در زندان باشد نمیتواند مالیات آن را تسویه کند./ایلنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.